Tre hundar som leker med en pinne
Tre hundar som leker med en pinne
Tre hundar som leker med en pinne

Vision och uppgift

för Svenska Brukshundklubben

29 aug 202329 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Vår vision och vår uppgift är viktiga styrdokument för hela vår organisation.

Vår uppgift är fastställd av kongressen och finns med i alla våra stadgar och vår vision är fastställd av förbundsstyrelsen.

Vision

Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens siktar mot framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och samhälle.

Sprida kunskap om hund

Vi ska genom att sprida kunskap om hund förbättra förutsättningarna för hunden och värna rätten att ha hund i samhället och naturen. Med information och utbildning till hundägare och allmänhet samt samarbete med andra aktörer än oss själva ska vi ta samhällsansvar.
Vi ska erbjuda hundägare kvalificerad hjälp att leva upp till de krav som samhället ställer. Genom att utveckla och erbjuda praktiska aktiviteter med hund såsom träningar, tävlingar och prov ska vi verka för ett aktivt och sunt liv för hundar och hundägare.

Friska och funktionsdugliga hundar

Vi ska inom Brukshundklubben verka för mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar.
För att klara denna uppgift måste vi bedriva ett systematiskt och väldokumenterat avelsarbete. Avelsarbetet ska vara aktivt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avelsansvar för. Avelsresultatet ska fortlöpande utvärderas utifrån ett helhetsperspektiv och presenteras publikt.

Hundar i människans tjänst

Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till nytta i samhället. Genom information och utvecklande samarbete med andra aktörer i frågor som rör hundens användning i människans tjänst ska vi ta samhällsansvar. Vi ska skapa förmåga och kompetens att utveckla och utbilda samhällsnyttiga hundar.

Öka vår kunskap om hund

Vi ska öka vår kunskap om hunden, dess behov och beteenden samt avel. Via samarbete med forskare, dokumentation av verksamheten, utveckling av träningsmetoder och provformer och ett fortlöpande kunskapsutbyte inom och utom organisationen ska vi bli ännu kunnigare om hund. Syftet är att bredda kompetensbasen inom organisationen.

Vara en aktiv organisation

Vi ska vara en aktiv organisation som arbetar för

  • ett aktivt hundliv
  • aktiva medlemmar
  • spridande av kunskap

Organisationen ska utgå från medlemmarna och bygga på att helheten är större än de ingående delarna. Genom målstyrning, uppföljning och utvärdering av verksamheten ska vi se till att Brukshundklubben hela tiden utvecklas.
Brukshundklubben ska kännetecknas av ett utvecklande ledarskap och en öppen attityd. Vi ska ha ett utvecklande samarbete med ideella, privata och offentliga aktörer samt aktivt arbeta med opinionsbildning för hundens bästa i samhället och i naturen samt verka för tillgång och möjlighet att fortsatt bedriva vår verksamhet i skog och mark och värna om allemansrätten.