Fotograf: Christian Björses
Fotograf: Christian Björses
Fotograf: Christian Björses

Nationell räddningshund

23 mar 202223 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

För dig som trivs med lagarbete och som med kort varsel kan följa med vid en nationell räddningsinsats tillsammans med din hund.

Räddningshunden gör stor nytta

Räddningshundens främsta uppgift är att med hjälp av sitt väl utvecklade luktsinne söka rätt på försvunna personer. Svenska Brukshundklubben har sedan 1980-talet bedrivit utbildning av räddningshundar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Numera har Svenska Brukshundklubben även i uppdrag från Sjöfartsverket att utbilda sjöräddningshundar.

Snabbare undsättning

Några av räddningshundens uppgifter är att bland rasmassor söka upp och markera personer som begravts i rasområden. Räddningsarbetet ställer stora krav på att hunden accepterar besvärliga miljöer med bl a lösa underlag, höga höjder, rök och buller. Hunden tränas att söka av stora områden för att känna personvittring och att markera instängda personer. Räddningspersonal kan på detta sätt koncentrera sitt arbete och snabbt undsätta innestängda och skadade.

Nationella katastrofer

Räddningshundarna kan också göra betydelsefulla insatser vid andra katastrofer och händelser, t ex vid tågolyckor, vid sök efter försvunna personer eller vid sjöräddningsinsatser. Svenska Brukshundklubben har i uppdrag att utbilda räddningshundar till räddningstjänsterna. Flera kommuner har idag också tillgång till räddningshundar för insatser vid olika former av krissituationer.