Fotograf: Christian Björses
Fotograf: Christian Björses
Fotograf: Christian Björses

Utbilda räddningshund

Kurser

24 jun 202424 jun 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Som medlem i Svenska Brukshundklubben kan du utbilda dig själv och din privata hund till räddningshund genom oss.

Räddningshundkurser

Utbildningen till räddningshundförare är krävande och omfattande. Kursen pågår under ca 18 månader med ca 350 instruktörsledda lektioner. Du förväntas träna själv mellan kurstillfällena. Statistiskt sett är det runt 20 % av de som påbörjar kurs som certifierar sina hundar och uppfyller kraven som räddningshundekipage.

Efter godkänt certifikatprov kommer du gå en förarutbildning (RHFU) och årligen genomföra en funktionskontroll, där din och hundens förmåga bedöms. Som färdigt ekipage kommer ni ingå i NUSAR-styrkan, som är MSB:s nationella förstärkningsresurs för urban sök och räddning. Du kommer då att skriva avtal med MSB.

Det finns många krav från vår uppdragsgivare och kraven kan också komma att ändras under tiden för utbildning eller som färdig förare. Det är då inte säkert att man kan kvarstå som kursdeltagare eller som räddningshundförare med avtal. Att utbilda räddningshundar är en förmån och något vi gör med glädje och stolthet. Det är alltid behovet och uppdragsgivarens krav och beslut som gäller och som ska respekteras. Skulle du och din hund inte lyckas hela vägen genom utbildningen så finns stora möjligheter att på annat sätt vara aktiv som funktionär inom räddningshundverksamheten.

Du kan besöka prov och träningar för att få en uppfattning om vad som krävs av dig och hunden. Kontakta oss via tjanstehund[at]brukshundklubben.se eller vänd dig till till någon av våra kontaktpersoner för räddningshund för att få veta mer om utbildningen, hur man kan förbereda sig eller information om var nästa prov hålls. 


Du kan göra en intresseanmälan i formuläret här nedan för att få information om kommande kurser.

Kurser

Värmland/Dal

Vi planerar för en räddningshundkurs i Värmland-Dal under hösten 2024 och återkommer här med information om förträffar och kursstart.

Stockholm

Det kommer att starta en kurs i Stockholm i mitten på mars 2025 med två förträffar i januari och två i februari. 

Vi bjuder in till informationskvällar:
19/8 kl 19:00 Studiefrämjandets lokaler, Finntorpsvägen 3 C, Finntorp, Nacka
19/11 kl 19:00 Hagnässkolan (matsalen), Hagnäsvägen 1–3, Kungsängen 

Maila din anmälan till informationskväll till raddningshund@sbkstockholm.se 
Skriv vad du har för hund, hundens ålder och vilket av datumen du kommer på.

Speciella krav för kursen (utöver allmänna krav för räddningshundkurs):
• Känd mental status före kursstart (genomfört MH eller BPH)
• Röntgen av höft och armbåge före kursstart (se krav nedan)
• Genomfört lydnadsprov före kursstart (startklass minst 100p, godkänd apellklass eller godkänd IPO-R klass V)
• Du ska bo inom ca 10 mil från Stockholm 

 

Krav på hunden

Många raser är lämpliga, även många blandrashundar. Det är hundens egenskaper som är viktiga för att hunden ska orka både fysiskt och psykiskt över tiden. Hunden måste klara av att vara fokuserad under arbetspass på flera timmar och orka arbeta i mycket krävande miljöer. Mentala egenskaper som krävs är att hunden tycker om att engagera sig i lek med andra människor än dig, att hunden har "motor" och gillar att göra saker tillsammans med dig.

En hund som ska certifieras som tjänstehund får inte vara äldre än 5 år. Det betyder att utbildningen måste påbörjas i god tid, så en lagom ålder vid kursstart är 1–3 år för hunden.

Hunden ska:

 • vara ID-märkt.

 • ha godkänd status på höfter och armbågar Tjänstbarhetsbedömning - Svenska Brukshundklubben

 • vara försäkrad genom förarens försorg och fullt frisk, inte medicinberoende.
  Sjukdom på hund som uppkommer kan medföra att man inte kan kvarstå som kursdeltagare eller räddningshundförare med avtal.

 • vara minst 40 cm och max 70 cm i mankhöjd samt väga max 50 kg. Hunden ska också storleksmässigt passa i befintliga selar för rappellering.

 • obehindrat kunna röra sig över miljöer med bland annat bråte, lösa underlag, betonghögar och på höga höjder.

 • vara skottfast och orädd för andra plötsliga höga ljud.

 • ha känd mental status på MH och genomfört samtliga moment samt i mom.10 ha kryss i ruta 1, 2, eller 3 eller genomförd BPH med skott och i sammanfattande beskrivning på trygghet ha kryss i ruta 4, dessutom ska i protokoll BPH finnas kryss i ruta 0 på aktivitet efter skott och ljud samt tid till aktivitetskontroll.

 • ha genomfört lydnadsprov (startklass med minst 100p, godkänd apellklass eller godkänd IPO-R klass V).

 • vid certifikatprovet ha en ålder av minst 18 månader och inte ha fyllt 5 år.

Brister hos hunden som uppvisas – som miljö- eller skottberördhet, svårighet vid hantering, stora brister i markering, uthållighet, passivitet etc kan medföra att ekipaget avskiljs från kurs eller som räddningshundförare med avtal.

Räddningshundprov är öppet för svenskägda hundar, även blandraser och oregistrerade hundar. Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. Oregistrerad hund som deltar i prov/tävling ska inneha en tävlingslicens (TAVLIC) utfärdad av SKK.

Läs också reglerna för att certifiera räddningshundar

Krav på föraren

Som hundförare krävs att du har lätt att samarbeta med andra. Du tål att se blod och skadade människor samt kan agera på ett stabilt sätt i stressiga situationer och vid oväntade händelser. Du kan ta egna initiativ samtidigt som du kan följa direktiv från räddningsledning eller annan person.

Du som förare behöver ha en god fysisk förmåga. Det vill säga att du obehindrat kan ta dig fram i olika miljöer som rasmassor, instabila underlag och höga höjder. Du kan promenera t ex 5 kilometer i kuperad terräng, gå upp för trappor, krypa i trånga utrymmen samt lyfta och bära din hund minst 20 meter i varierande terräng. Du bör inte vara äldre än 64 år när du börjar för att hinna gå klart hela utbildningen och vara aktiv förare i minst 3 år.

Från och med hösten 2023 ställer MSB krav på att räddningshundekipage ska kunna krigsplaceras efter genomförd utbildning. Att vara krigsplacerad är en planeringsåtgärd och innebär att du är ianspråktagen för att tjänstgöra under höjd beredskap. Du kan inte ha mer än en krigsplacering och du ska tjänstgöra i den verksamhet där du gör störst nytta för totalförsvaret. Här kan du läsa mer om totalförsvarsplikten: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/krigsorganisation-och-krigsplacering/totalforsvarsplikt/

Hundföraren ska:

 • vara medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK).

 • vara svensk medborgare.

 • ha B-körkort.

 • kunna krigsplaceras efter avslutad kurs.

 • vara minst 18 år och som äldst 64 år vid kursstart.

 • vara fullt frisk och uppfylla kraven i hälsodeklarationen. Ej vara sjukpensionär eller uppbära sjukersättning. Vid regelbunden medicinering behöver eventuellt medicinsk koordinator hos uppdragsgivaren konsulteras för bedömning av lämplighet för uppdraget. Sjukdom som uppkommer och gör att man inte längre uppfyller kraven i hälsodeklaration eller fystest kan medföra att man inte kan kvarstå som kursdeltagare eller räddningshundförare med avtal. Kraven i hälsodeklarationen kan komma att ändras under tiden för utbildning eller som färdig förare.

 • klara höga höjder, trånga utrymmen, vara flexibel och kunna samarbeta.

 • kunna rappelleras med sin hund.

 • efterleva samtliga SBK:s policys Policydokument - Svenska Brukshundklubben

Förare är skyldig att väl känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdas för prov och tävlingar.

Om kursdeltagare inte uppfyller kraven enligt ovan så kan man när som helst under utbildningen avskiljas från kursen. Det är instruktören i samråd med UG utbildning som har mandat och ansvar för detta.

Läs också reglerna för att certifiera räddningshundar.

MH/BPH

MH (mentalbeskrivning) eller BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning hund) ska genomföras innan delprov 1. 

Område för rekrytering

Räddningshundar utbildas runt storstadsregionerna där de färdiga ekipagen ingår i MSB:s nationella försärkningsresurs för urban sök- och räddning (NUSAR).

Ersättningar vid kurs

Som deltagare på räddningshundkurs har du rätt till viss ersättning för dina resekostnader samt en så kallad dagersättning. 

Kostnad för att delta på kurs

Från och med kursstart/lämplighetstest fram till delprov 1 tar arrangerande klubb eller distrikt ut en viss kursavgift. Kursarrangören kan ge besked om hur stor den avgiften är.

Ersättningar från och med delprov 1

Från och med delprov 1 är utbildningen gratis för kursdeltagaren och SBK betalar ut vissa ersättningar fram till och med certifikatprovet.

Kilometerersättning

Vid provtillfällen och instruktörsledda kurstillfällen får du kilometerersättning, alltså ersättning för antal körda kilometer till och från provplatsen eller kursplatsen.

Under kursens gång kommer din instruktör be dig vid ett antal tillfällen att fylla i en körjournal för att du ska få rätt ersättning.

Dagersättning

Vid instruktörsledda kurstillfällen som är 6 timmar eller mer, t ex under en helg, får du 146 kronor per dag. Ersättningen är skattefri.

Måltidsersättning

Vid kurstillfällen som är på minst 6 timmar får du 90 kronor per dag i måltidsersättning. 

Logi

Vid eventuell övernattning under kursen bekostar Svenska Brukshundklubben boendet.

Utbetalning av ersättningar

Har du frågor kring en utbetalning är du välkommen att kontakta tjänstehunds ekonomiavdelning.

Försäkringar

Hunden

Hund som deltar på kurs ska vara försäkrad av ägaren. Vid skada kan SBK eventuellt och efter särskild bedömning ersätta självrisken mot uppvisande av underlag från veterinär, försäkringsbolag och intyg från instruktör.

Vi vill också påminna om att strikt hundägaransvar gäller.

Fordon

SBK har en försäkring hos försäkringsbolaget If för medlemmar som utbildar sig inom tjänstehund och kör sitt privata fordon till/från och under utbildningen. Försäkringen täcker självrisken på medlemmens privata fordonsförsäkring. Dock är det en självrisk även på detta belopp som medlemmen står för själv. Skada på fordonet ska omgående rapporteras till instruktör på utbildningen och därefter ska kansliets tjänstehundsavdelning informeras. 

Kompletterande personolycksfallsförsäkring

Som medlem hos Svenska Brukshundklubben ingår en kompletterande personolycksfallsförsäkring vid olycka som gäller vid verksamhet organiserad av Svenska Brukshundklubben eller någon av våra samarbetspartnerns, t ex Försvarsmakten eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Grupplivförsäkring

En frivillig har samma rätt till grupplivförsäkring för dödsfall som en totalförsvarspliktig. Ärenden gällande grupplivförsäkring handläggs av Statens pensionsverk.

Statligt personskadeskydd

Frivilliga omfattas av lagen om statligt personskadeskydd och det gäller både under utbildning och under tjänstgöring. Personskyddet omfattar såväl olycksfallsskador som sjukdom. Om skada inträffar ska den alltid anmälas till Försäkringskassan.

Statlig ersättning vid ideell skada m m

Den som omfattas av statligt personskadeskydd omfattas också av lagen om statlig ersättning vid ideell skada m m. Det är Försäkringskassan som ansvarar för att skicka skadeanmälan vidare till Kammarkollegiet som hanterar anmälan.