Tre aussievalpar bär på leksak
Foto: Tina Johansson
Tre aussievalpar bär på leksak
Foto: Tina Johansson
Tre aussievalpar bär på leksak
Foto: Tina Johansson

Mentalbeskrivning valp (MV)

01 mar 202401 mar 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Syftet med att beskriva valpar är att på sikt få ett underlag som kan utvärderas och vara ett komplement till mentalbeskrivning hund (MH). Mentalbeskrivning valp är också tänkt att vara en hjälp för våra uppfödare i sitt val av lämpliga valpköpare.

Bakgrund

År 2010 fick dåvarande mentalgruppen i uppdrag av utskottet för avel och hälsa att se över de olika valpbeskrivningar/tester som uppfödare använde sig av eller som fanns tillgängliga på nätet. Många uppfödare gjorde redan tester på sina kullar och SBK var intresserad av att få information och kunskap om innehållet, genomförandet och utvärderingarna av dessa. SBK ville också se om det var något eller några tester som organisationen kunde ställa sig bakom. Intresse fanns från uppfödare och rasklubbar.
Flera olika tester togs fram och Lars Fält kontaktades som varit inblandad i det valptest som Hundskolan tagit fram och använt sig av. Efter flera träffar och granskning av testerna kom vi fram till att det som låg närmast MH och MT var Hundskolans test. Det behövde emellertid utvecklas och anpassas till en valpbeskrivning, så att en uppföljning och utvärdering mot MH var möjlig.
Efter att vi kommit fram till ett förslag till valpbeskrivning fick Ann Olsson, Lars Fält och IngaLill Larsson i uppdrag av utskottet för avel och hälsa att starta en försöksverksamhet, som efter några smärre justeringar och framtagande av dokument och protokoll, ledde fram till där vi står idag. Under 2012 utbildades de första 15 valpbeskrivarna. 

Hur går det till?

Mentalbeskrivning valp görs när valparna är 7-8 veckor gamla och ger en beskrivning av valpens beteende i specifika situationer. Beskrivningen utförs i ett isolerat utrymme där valpen inte varit tidigare eller i en inhägnad utomhus.

Resten av valpkullen och tiken ska vara utom hörhåll från beskrivningsplatsen så att valpen inte störs. Det bör vara så få åskådare som möjligt när beskrivningen genomförs.

Rekommendationen är att en tredje person filmar och att man gemensamt tittar på filmen efter att beskrivningen är genomförd.

Mentalbeskrivning valp bör inte göras de närmaste dagarna efter vaccination och avmaskning och det bör också ha gått någon timme sedan den senaste utfodringen.

Är det en stor kull är det bra med en paus så valparna får äta och sova eller att dela på kullen och genomföra beskrivningen under två dagar istället.

Ålder

Valparnas ålder vid beskrivningstillfället bör vara 7-8 veckor (i vissa fall 7-9 veckor)

Plats

Det finns två förslag på plats för genomförande:
• Isolerat utrymme tidigare okänt för valpen – kalt rum
• Inhägnad ute

Eftersom situationen ska vara så störningsfri som möjligt är det första alternativet det bästa. I nödfall kan man tänka sig en inhägnad utomhus.

Tidsrutiner

Valparna bör inte testas de närmaste dagarna efter vaccination och avmaskning, ej heller den närmaste timmen efter sömn eller utfodring. Är kullen stor, ta en paus så valparna får äta och sova eller dela på kullen och genomför testet under 2 dagar.

Momenten

Beskrivningen innehåller elva moment där valpbeskrivaren bland annat beskriver valpens beteenden; intresse/nyfikenhet, hälsning, kontakt, leklust, gripandeform, handlingsförmåga och ängslan.
Beskrivningen avslutas med att valpbeskrivaren skattar hur aktiv och trygg valpen har varit under momenten. Uppfödaren skattar hur aktiv valpen är i vardagen och i förhållande till övriga valpar i kullen.
Valpbeskrivaren ska vara en person som valparna inte mött tidigare.

Beskrivning av momenten

 1. Beskriver valpens beteende när den kommer in ensam i ett nytt utrymme med främmande person som är neutral.
 2. Beskriver valpens intresse av att följa efter en person som går runt i rummet.
 3. Beskriver valpens beteende när VB sätter sig på golvet och lockar på valpen.
 4. Beskriver valpens sociala trygghet när VB lyfter upp valpen i famnen och håller den i 10 sekunder.
 5. Beskriver valpens intresse av att springa efter, gripa och leka med en liten boll.
 6. Beskriver valpens intresse av att undersöka och leka med en stor boll.
 7. Beskriver valpens intresse av lek/dragkamp och samarbete med VB.
 8. Beskriver valpens intresse av att undersöka och leka med ett föremål som låter.
 9. Beskriver valpens intresse och lek med 2 kända och 4 okända föremål, samt form av gripande av ett föremål som kastas iväg.
 10. Beskriver valpens handlingsförmåga att ta sig förbi ett hinder för att komma till uppfödaren.
 11. Beskriver valpens handlingsförmåga att ta sig förbi både hinder och nytt underlag för att komma till uppfödaren.
 12. VB skattar hur aktiv och trygg valpen har varit under testet.
 13. Uppfödaren skattar hur aktiv valpen är i vardagen och i förhållande till övriga valpar i kullen.

Det här observeras också

Under valpbeskrivningen observeras också om valpen visat resursförsvar, om den gjort annat under beskrivningen och om valpen varit ljudlig under halva eller mer än halva tiden.

 • Valpen visar resursförsvar – VBs beskrivning av valpens beteende vid föremål och bevakning av dessa.
 • Valpen gör annat under test – Valpen deltar mindre än halva tiden i momenten, deltar halva tiden eller deltar mer än halva tiden.
 • Valpen är ljudlig under halva eller mer än halva testtiden – gnäller, gläfser eller skäller
 • Ytterligare kommentarer:
  Anteckningar om övriga synpunkter som framkommit under testet som är av vikt för uppfödaren/valpköparen.

Vad är då nyttan med en valpbeskrivning?

 1. Att uppfödaren ska få ett underlag för sitt fortsatta avelsarbete.
 2. Att uppfödaren ska få information som kan vara till hjälp vid valet av valpköpare.
 3. Att valpköparen ska få mer information om valpens intresse och beteenden

Fyra huvudområden

Efter ett antal testtillfällen kom vi fram till att de beteenden uppfödare och hundägare var mest behjälpta och intresserade av var följande fyra huvudområden:

1. Social lek
Testmomenten som bäst beskriver den första faktorn är springa efter, leka, gripa, dragkamp (5a-5c1, 6b, 7a, 8b)

2. Föremålslek eller föremålsintresse
Testmomenten som bäst beskriver den andra faktorn är delvis de samma (springa efter), men nu tillkommer nyfikenhet, intresse föremål, föremålslek och gripande samt trygghet (5a-5a1, 6a-7a, 8a-9c, 12b)

3. Social trygghet och rädsla
Testmomenten som bäst beskriver den tredje faktorn är framförallt relaterade till mänsklig kontakt, nyfikenhet, ängslan och hälsning, även trygghet kommer in (3a- 4b, 12b)

4. Intresse för främmande människor och hälsning
Testmomenten som bäst beskriver den fjärde faktorn är framförallt relaterade till den första hälsningen, intresse för främmande människor? (1b-2b).

Moment som kraftiga ljud och/eller isolering uteslöts från anvisningarna. Det kändes oklart vad vitsen med detta skulle vara på så unga valpar.
Istället la vi till flera olika leksaker/material/aktiviteter. Vi la också till ett hinder i form av ett vikt kompostgaller som valpen skulle leta sig ut ifrån till uppfödaren samt ett korrugerat plastunderlag att ta sig över.
Erfarenheterna från MH gjorde också att vi har försökt dela upp alla olika beteenden i separata rader i protokollet.
Protokollet är uppbyggt som en intensitetsskala från 1-5 (låg-hög) motsvarande MH-nyckeln.

Information på tyska

Kontakt och frågor

Ta kontakt med oss om du har frågor om valpbeskrivning.

Förbundskansli
Avel och hälsa

Är du som uppfödare intresserad av att få din kull beskriven, kontakta någon av våra valpbeskrivare nedan.