Schäfer hopp apport
Schäfer hopp apport
Schäfer hopp apport

Utskottet för prov och tävling

11 jul 202411 jul 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Utskottet för prov och tävling ansvarar för regler för Brukshundklubbens tävlingar och prov, utbildningsplaner för funktionärer, utser SM-domare, figuranter och uttagning av landslag.

På den här sidan presenteras ledamöter i utskottet och utskottsgrupper. Längst ner på sidan finns protokoll från utskottet för innevarande och föregående år. Om du vill se äldre protokoll, kontakta kansliet.

Ledamöter i utskottet

Ann Carlson Sammankallande
Anna Haeggblom Bjellå UG bruks
Gunilla Pöchhacker UG draghund
Silvana Ahleby UG IGP
Maria Johnsson Thorén UG IPO-R
Stefan Tunér UG lydnad
Svante Friberg UG mondioring
Carina Norberg UG rallylydnad
Annica Johansson UG Specialsök

Utskottsgrupper

UG agility

Vakant

Kontakt förbundskansli: Emelie Hörman, handläggare tävling

UG bruks

Anna Haeggblom Bjellå, sammankallande
Lennart Larsson
Staffan Nordin
Mats Axelsson
Marianne Dahlin, kontaktperson för patrullhund
Alf Karlström
Anna Ahlgren 
Catrin Englund

Presentation av UG Bruks

Kontakt förbundskansli: Camilla Hjort, handläggare tävling

UG draghund

Gunilla Pöchhacker, sammankallande
Birgitta Hofflin
Anna-Carin Lönn
Inga-Lill Badh

Kontakt förbundskansli: Camilla Hjort, handläggare tävling

UG IGP

Silvana Ahleby, sammankallande
Tommy Andersson
Ossian Modin
Anders Ljungsten

Kontakt förbundskansli: Camilla Hjort, handläggare tävling

UG IPO-R

Maria Johnsson Thorén, sammankallande
Martin Lööf
Leif Sundberg
Bo Gustafsson
AnneCharlotte Bengtsson
Anne-Marie Melin

Presentation av UG IPO-R

Kontakt förbundskansli: Camilla Hjort, handläggare tävling

UG lydnad

Stefan Tunér, sammankallande
Ulf Jerneståhl
Göte Toftler
Martha Landin

Lillemor Edström

Presentation av lydnadsgruppens medlemmar

Kontakt förbundskansli: Emelie Hörman, handläggare tävling

UG mondioring

Svante Friberg, sammankallande
Catrin Fernholm
Jesper Borgryd
Susanne Leijon
Kontakt förbundskansli: Camilla Hjort, handläggare tävling

UG rallylydnad

Carina Norberg, sammankallande
Maria Larsson
Kristin Wendel
Diana Huuki
Evelyn Kyrk

Susanna Lönngren

 

Kontakt förbundskansli: Emelie Hörman, handläggare tävling

 

UG specialsök

Annica Johansson, sammankallande
Siw Rudén
Stellan Car,sson
Pernilla Rask
Pelle Karlsson

 

Kontakt förbundskansli: Emelie Hörman, handläggare tävling

Kontakt förbundskansli

Förbundskansli
Prov- och tävling

Utskottets uppgift

Utskottets uppgift är att öka attraktionskraften för prov och tävling genom att utveckla nuvarande tävlingsformer och utveckla nya. Utskottets uppgift är även att stärka och utveckla verksamhetens och medlemmarnas möjlighet att tillvarata och prova hundarnas brukbarhet. Därutöver är utskottets uppgift att stötta arrangörer så att prov och tävling genomförs utan onödig risk för hundarnas och tävlandes hälsa. Utskottets uppgift är också att utveckla och uppdatera utbildningar för funktionärer.

Utskottet ansvarar för

 • samordning av regelverk, dvs. att i samråd med övriga utskott ta fram förslag på regler och anvisningar för Brukshundklubbens prov- och tävlingsformer

 • tillämpning av fastställda regler och anvisningar för verksamhet inom utskottets verksamhetsområde

 • förbundstävlingar såsom SM samt anvisningar gällande SM inom utskottets verksamhetsområde

 • tävlingsprogram för de tävlingsgrenar som ingår i utskottets verksamhetsområde

 • att genomföra uttagning av landslag inom de tävlingsgrenar som ingår i utskottets verksamhetsområde

 • utvecklingen av nya tävlingsformer

 • förslag till regler och anvisningar för prov- och tävlingsformer inom utskottets verksamhetsområde

 • förslag till utbildningsplaner och bestämmelser gällande    utbildning och examination av funktionärer inom utskottets verksamhetsområde

 • utbildning och examination samt vidareutbildning av funktionärer inom utskottets verksamhetsområde

 • att stimulera utveckling och framtagning av tävlingsekipage till landslagsnivå inom de grenar som ingår i utskottets verksamhetsområde.

Delegerad beslutanderätt

 • auktorisera funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom utskottets verksamhetsområde

 • avauktorisera aktuella funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom utskottets verksamhetsområde, dock inte av disciplinära skäl

 • besluta i besvärs- och dispensärenden inom utskottets verksamhetsområde

 • utse arrangör och domare och övriga funktionärer till förbundstävlingar

 • fastställa prov- och tävlingsprogram inom utskottets verksamhetsområde

 • utse landslagsledning och deltagare för talanggrupp och landslag inom utskottets verksamhetsområde

 • fastställa utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och examination av aktuella funktionärskategorier
 • FS har alltid rätt att ändra ett beslut fattat av ett utskott på delegation.

Utskottets protokoll