Bild på ett anteckningsblock med texten motion.
Bild på ett anteckningsblock med texten motion.
Bild på ett anteckningsblock med texten motion.

Motioner och förslag

29 aug 202329 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Som medlem, lokalklubb, distrikt eller rasklubb i Svenska Brukshundklubben finns möjlighet att påverka vår organisation och verksamhet med motioner.

Lämna förslag och motioner

Medlemmar, lokalklubbar, distrikt eller rasklubbar i Svenska Brukshundklubben har möjlighet att påverka vår organisation och verksamhet genom att lämna motioner och förslag.
En motion är ett förslag tillmedlems-, års- eller fullmäktigemötet från medlem. 
Styrelsen ska behandla motionen och kan föreslå avslag, men får inte neka att ta upp motionen på mötet. Motionen ska lämnas till mötet och vara kompletterad med styrelsens yttrande och förslag till beslut i ärendet.

Skillnad på förslag och motion

Förslag

Som medlem, lokalklubb, distrikt eller rasklubb går det alltid att lämna förslag direkt till närmaste styrelse, utan att lämna en motion. Med ett förslag är det upp till styrelsen att besluta om förslaget och dess hantering. Ett förslag kommer kanske inte behandlas på ett medlemsmöte utan kan stanna hos styrelsen för beslut.
Ett förslag som lämnas av styrelsen inför medlemsmöte kallas proposition.

Motion

En motion är ett ärende som måste tas upp på, och beslutas av medlems, års- eller fullmäktigemöte (beroende på var motionen kommer ifrån och när den lämnas in under verksamhetsåret).
Motioner direkt till kongressen har lokal-, rasklubb och distrikt rätt att lämna.

Motion till lokalklubb

Medlem i lokalklubb har rätt att lämna motion till medlemsmöte. Så här kan gången för en motion se ut:

 1. Medlem/-mar väcker en idé som de vill föra vidare för beslut på lokalklubbens medlemsmöte.

 2. Medlemmen/-arna skriver en motion till klubben och skickar in den till klubbstyrelsen.

 3. Klubbstyrelsen tar upp motionen på styrelsemöte för behandling och yttrande.

 4. Motionen kommer därefter med i kallelsen, och tillsammans med klubbstyrelsens yttrande (förslag på ställningstagande), upp för behandling på kommande medlemsmöte.

 5. Medlemsmötet beslutar att antingen bifalla eller avslå motionen.

Handlar motionen om något som bara berör klubben stannar motionen här. Är motionen av allmänt intresse för Brukshundklubbens organisation kan klubben göra den till sin och skicka den vidare med klubbens (medlemsmötets) yttrande till distriktsstyrelsen. Rätt att lämna motion till distriktsmöte har endast lokalklubbar.

Senast 20 oktober

Senast den 20 oktober ska lokalklubbsstyrelsen ha fått in motionen för att den ska behandlas på lokalklubbens kommande medlemsmöte.

Motion till distrikt

Endast lokalklubbar har rätt att lämna in motion till distriktsmöte. Så här kan gången för en motion se ut:

 1. En eller flera lokalklubbar väcker en idé som de vill föra vidare för beslut på distriktsmöte.

 2. Klubben/-arna skriver en motion till distriktet och skickar in den till distriktsstyrelsen.

 3. Distriktsstyrelsen tar upp motionen på styrelsemöte för behandling och yttrande.

 4. Motionen kommer därefter med i kallelsen, och tillsammans med distriktsstyrelsens yttrande (förslag på ställningstagande), upp för behandling på kommande distriktsmöte.

 5. Distriktsmötet beslutar att antingen bifalla eller avslå motionen.

Handlar motionen om något som bara berör distriktet så stannar motionen här. Är motionen av allmänt intresse för Brukshundklubbens organisation skickas den vidare med distriktsmötets yttrande till förbundsstyrelsen. Rätt att lämna motion till kongressen har endast lokalklubb (via distrikt), distrikt och rasklubbar.

Senast 15 november

Senast den 15 november ska distriktsstyrelsen ha fått in motionen för att den ska behandlas på distriktets nästa distriktsfullmäktige.

Motion till rasklubb

Medlem har rätt att lämna in motion till medlemsmöte för rasklubb med en nivå samt till region i rasklubb med två nivåer.

Region har rätt att lämna in motion till fullmäktigemöte för rasklubb med två nivåer. Så här kan gången för en motion se ut:

 1. Medlem/-mar väcker en idé som de vill föra vidare för beslut i rasklubben.

 2. Medlemmen/-arna skriver en motion (förslag) till rasklubben/regionen och skickar in den till styrelsen i rasklubben/regionen.

 3. Styrelsen i rasklubben/regionen tar upp motionen på styrelsemöte för behandling och yttrande.

 4. Motionen kommer därefter med i kallelsen, och tillsammans med styrelsens yttrande (förslag på ställningstagande), upp för behandling på kommande medlemsmöte.

 5. Medlemsmötet beslutar att antingen bifalla eller avslå motionen.

Handlar motionen om något som bara berör rasklubben så stannar motionen här. Är motionen av allmänt intresse för Brukshundklubbens organisation skickas den vidare med medlemsmötets yttrande till förbundsstyrelsen.

Senast 20 oktober resp. 15 november

Senast den 20 oktober ska motionen ha nått styrelsen i rasklubb med en nivå samt till regionstyrelse i rasklubb med två nivåer, för att behandlas på rasklubbens nästa medlems-/fullmäktigemöte.

Senast den 15 november ska motioner från regioner ha nått styrelsen i rasklubb med två nivåer.

Motion till kongress

Enligt Svenska Brukshundklubbens grundstadgar har lokalklubb, distrikt och rasklubb inom Brukshundklubben rätt att lämna in motioner till ordinarie kongress. Inlämnad motion ska vara skriftlig.
Förbundsstyrelsen behandlar inkomna motioner och ska med eget yttrande överlämna motionen till kongressen.

Senast 1 januari

Senast den 1 januari ska motioner (motioner direkt från distrikt och rasklubbar samt motioner från lokalklubbar via distrikten med yttrande) vara poststämplade till förbundsstyrelsen för att behandlas på kongressen samma år.
Motioner skickas Svenska Brukshundklubbens förbundskansli, och märks med "Motion till kongressen" på kuvertet. Motioner ska INTE skickas in med "REK-brev".

Att skriva en motion

Det kan vara ganska lätt att skriva en motion om man är påläst och håller motionen tydlig och kort. Om den innehåller olika alternativ bör prioriteringar framgå. 

Att tänka på när du skriver en motion

 • Vad vill du förändra eller utveckla. Varför?

 • Var hör förslaget hemma? Gäller det den lokala föreningen, distriktet, rasklubben eller kanske förbundsnivå?

 • När ska motionen vara inlämnad? Datum för den aktuella organisationsnivån inom Brukshundklubben framgår av normalstadgarna. För att motionen ska behandlas måste den vara inlämnad i tid.

 • Skriv inte för lång text. 

 • Skriv tydligt och argumentera för förändringen/utvecklingen.

 • Skriv ett konkret yrkande med tydliga "att-satser"! Det ska innehålla konkreta förslag, som mötet ska kunna säga ja eller nej till.

Så här skriver du en motion

 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ärendet.

 2. Skriv en beskrivande bakgrundstext om vad ärendet handlar om. Förklara vad du vill förändra/utveckla och vad ett bifall på motionen skulle innebära.

 3. Avsluta motionen med ett konkret förslag (yrkande) på beslut i en "att-sats". Denna ska mötet kunna säga ja eller nej till. Detta är den viktigaste delen i motionen. 

 4. Skriv under motionen.

Var med och påverka

Var Med Och Påverka BRH 2204

Text Karin Wandrell

Artikeln "Var med och påverka" publicerades i Brukshunden nr 4 2022.
Artikeln reder ut begreppen och behandlar vad du ska tänka på när du skriver en motion, du kan läsa hela artikeln här.

Exempel på motionsskrivning

------------------------------------------------------

Motion till XXXXX Brukshundklubbs årsmöte 202X

Från Olle Andersson

Motion angående gräsklippning och inköp av en åkgräsklippare

Bakgrund

XXXX Brukshundklubb har idag en stor apellplan som ska klippas. För detta används en handdragen gräsklippare.
Att klippa apellplanen med befintliga gräsklippare är idag både tidsödande och mycket arbetsamt för de medlemmar som åtar sig att klippa gräsplanen. Det är inte heller många medlemmar som ställer upp för att hålla vår gräsplan i önskat skick.
Genom att köpa in en åkgräsklippare till klubben skulle gräsklippningen inte ta lika lång tid eller vara lika arbetsam som den är idag.
En åkgräsklippare skulle möjliggöra att fler medlemmar skulle kunna hjälpa till med gräsklippningen då en åkgräsklippare skulle göra arbetet mindre tungt än vad det är idag.
En åkgräsklippare skulle även göra att gräsplanen blev bättre och jämnare klippt och på så sätt hålla bättre för klubbens aktiviteter.

Yrkande/förslag

Med anledning av ovan yrkar jag att årsmötet beslutar:

 • Att en åkgräsklippare köps in till föreningen.

 • Att styrelsen får i uppdrag att se över hur man kan få fler medlemmar att engagera sig i gräsklippningen av apellplanen.

202X-10-03
Underskrift
Olle Andersson

------------------------------------------------------