Bild som visar konferensrum med gula stolar.
Bild som visar konferensrum med gula stolar.
Bild som visar konferensrum med gula stolar.

Förbundsstyrelse (FS)

Svenska Brukshundklubben

19 sep 202319 sep 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Förbundsstyrelsen (FS), Brukshundklubbens verksamhetsledning, väljs genom personval vid kongressen.

Förbundsstyrelsens organisation

Förbundsstyrelsen (FS) består av nio ledamöter och tre suppleanter. Personvalen sker vid kongressen där ungefär hälften av personerna väljs vart annat år. Mandattiden är två år förutom för förbundsordföranden vars mandattid är 1 år.

Förbundsstyrelsen sammanträder ca 10 gånger per år. Samtliga ledamöter och suppleanter deltar vid sammanträdena och suppleanterna går in som ledamot vid ordinarie ledamöters frånvaro.

Förbundsstyrelse

Förbundsordförande Christer Erixon

Christer Erixon, ordförande i Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Förbundsordförande Christer Erixon

1:e vice ordförande Camilla Rönnqvist

Camilla Rönnqvist, 1:e vice ordförande i Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

1:e vice ordförande Camilla Rönnqvist

2:e vice ordförande Malin Holländer

2:e vice ordförande Malin Holländer

Skattmästare - vakant

Ledamot Jeanette Forssman

Jeanette Forssman, ledamot i Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Ledamot Jeanette Forssman

Ledamot Peter Lind

Peter Lind, ledamot i Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Ledamot Peter Lind

Ledamot - vakant

Ledamot - vakant

Ledamot - Vakant

Suppleant 1 - vakant

Suppleant 2 Stephanie Robertsson

Stephanie Robertsson, suppleant i Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse

Suppleant 2 Stephanie Robertsson

Suppleant 3 Ann Carlson

Suppleant 3 Ann Carlson

Mandattider

Förbundsstyrelsens mandattider fram till kongressen 2024:

Funktion Namn Utgår Notering
Förbundsordförande Christer Erixon 2024  
1:e vice ordförande Camilla Rönnqvist 2024  
2:e vice ordförande Malin Holländer 2025  
Skattmästare   2025 Vakant
Ledamot Jeanette Forssman 2025  
Ledamot Peter Lind 2025  
Ledamot   2024 Vakant
Ledamot   2024 Vakant
Ledamot   2024 Vakant
Suppleant 1   2025 Vakant
Suppleant 2 Stephanie Robertsson 2025  
Suppleant 3 Ann Carlson 2024  

FS-protokoll

Förbundsstyrelsen sammanträder både fysiskt och digitalt under ett verksamhetsår. Justerade protokoll redovisar vad som avhandlats och beslutats på sammanträdet och är en viktig informationskälla inom organisationen.
FS-protokollen finns att läsa här.

Datum för inlämning av handlingar

För att möjliggöra beredning och handläggning av ärenden till förbundsstyrelsen (FS) ska ärenden vara förbundskansliet tillhanda senast två veckor innan utsatt sammanträde. 

FS-referat

Förbundsstyrelsen för referat från sammanträden och andra arrangemang, både interna och externa. Avsikten med referaten är att ge en bredare bild av verksamheten samt tydliggöra agenda och innehåll som fler kan ta del av.
Referat från FS-sammanträden och konferenser samlas här.

Handlingar till FS-sammanträden 2023

Mötesdatum
Datum för handlingar

3 februari

19 januari

3 - 5 mars

17 februari

12 april

29 mars

12 maj

28 april

9 - 11 juni

26 maj

7 - 9 juli

23 juni

13 september

30 augusti

29 sept - 1 okt

15 september

1 - 3 december

17 november

Verkställande utskott (VU)

Rottweiler huvud

Rottweiler

Det verkställande utskottets uppgift är enligt delegeringsordning att samordna förbundsstyrelsens arbete och bereder vid behov ärenden till FS. Utskottet har en controllerfunktion för förbundsstyrelsens organisation inklusive förbundskansliet samt bistår förbundsordföranden som är främste företrädare för organisationen.

Fördelat ansvar i utskottsorganisation 

I förbundsstyrelsens organisation är ansvaret fördelat på sex utskott, varav det verkställande utskottet (VU) är ett utskott. Genom delegerat ansvar har utskotten ansvar för olika verksamhetsområden som är omfattande och som löper över lång tid. För mer avgränsade ämnesområden eller projekt kan förbundsstyrelsen bilda tillfälliga arbets-, berednings- och projektgrupper.
En av förbundsstyrelsen beslutad arbets- och delegeringsordning styr vilka frågor och ärenden som respektive utskott (med utskottsgrupper) ska handlägga samt inom vilka områden ett utskott har rätt att fatta beslut. 
Arbets- och delegeringsordningen finns att läsa på sidan om utskotten.

Schematisk bild över Svenska Brukshundklubbens förbundsorganisation

Bildtext: Svenska Brukshundklubbens förbundsorganisation