Schematisk bild över Svenska Brukshundklubbens förbundsorganisation.
Schematisk bild över Svenska Brukshundklubbens förbundsorganisation.
Schematisk bild över Svenska Brukshundklubbens förbundsorganisation.

Om utskotten

25 jun 202425 jun 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Förbundsstyrelsens (FS) utskottsorganisation är fördelad på sex utskott som jobbar på delegation från FS.

I förbundsstyrelsens utskottsorganisation är ansvaret för de sex utskotten fördelat genom delegerat ansvar för olika verksamhetsområden som löper över lång tid.

Fördelat ansvar

I förbundsstyrelsens organisation är ansvaret fördelat på sex utskott, varav det verkställande utskottet (VU) är ett utskott. Genom delegerat ansvar har utskotten ansvar för olika verksamhetsområden som är omfattande och som löper över lång tid.

Grupper under FS

För mer avgränsade ämnesområden eller projekt kan förbundsstyrelsen (FS) bilda tillfälliga arbets-, berednings- och projektgrupper.

Utskott

Respektive utskott i förbundsstyrelsens utskottsorganisation leds av en sammankallande person som även är ledamot i förbundsstyrelsen. Detta skapar en direktkontakt mellan utskotten och förbundsstyrelsen samt förankring i beslutsprocesser inom organisationen.

Utskotten består därutöver av ett antal ledamöter som utses av förbundsstyrelsen. Det är personer med kunskaper och goda kontakter inom aktuellt verksamhetsområde.

Utskottens ledamöter är i sin tur sammankallande för olika utskottsgrupper knutna till utskottets verksamhetsområde.

Utskottsgrupper

På uppdrag från utskotten arbetar utskottsgrupper kontinuerligt med verksamhetsspecifika frågor. Det sker i samråd med utskottet och enligt fastställd arbetsordning för förbundsstyrelsens organisation.

Utskottsgrupperna rapporterar till respektive utskott.

Utskotten utser de personer som ingår i utskottsgrupperna.
Utskottet ser löpande under året över sin egen sammansättning samt sina utskotts- och arbetsgrupper.

Personer i utskottsgrupper byts inte nödvändigtvis ut om en ny utskottsledamot tillika sammankallande för utskottsgrupp tillträder. Utskott kan bilda arbetsgrupper för specifika kunskapsområden.

Arbetsordning 

En av förbundsstyrelsen beslutad arbetsordning för förbundsstyrelsens organisation styr vilka frågor och ärenden som respektive utskott (med utskottsgrupper) ska handlägga samt inom vilka områden ett utskott har rätt att fatta beslut.

Förbundsstyrelsen kan upphäva beslut tagna av utskott och utskottsgrupper.

Schematisk bild över Svenska Brukshundklubbens förbundsorganisation

Bildtext: Svenska Brukshundklubbens organisation