Fotograf: Magnus Fröderberg
Fotograf: Magnus Fröderberg
Fotograf: Magnus Fröderberg

Att gå kurs

Utbildningsgång och kurstyper

25 apr 202425 apr 2024

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Patrullhundskursen är en kurs i en följd av kurser som leder fram mot befattningen som hundförare i hemvärnet.

En patrullhundskurs syftar till att hund och förare ska bemanna en befattning som hundförare i hemvärnet, alltså soldat med hund. Kursen ges av Svenska Brukshundklubben och här beskrivs hela utbildningsgången.

Att hitta och söka en kurs

Är du intresserad av att utbilda dig och din hund och göra en frivillig insats som hundförare i hemvärnet?  Då ska du söka till någon av våra patrullhundskurser som hålls över hela landet året om.

Hitta och sök en lämplig kurs i vår kurskatalog.

Du ska också snarast möjligt anmäla dig i IT-verktyget Mitt Försvarsmakten,  dock senast i samband med anlagstestet. Det är viktigt eftersom du måste ha genomgått en säkerhetsprövning med godkänt resultat innan din utbildning kan påbörjas. Säkerhetsprövningen utförs av Försvarsmakten men påbörjas först när du är registrerad i Mitt Försvarsmakten.

Vill du veta mer kan du kontakta den som är tjänstehundsansvarig på din lokala brukshundklubb eller i ditt distrikt. Du kan också kontakta SBK:s försvarsmaktsombud i ditt område för att få mer information om utbildningen och vilka kurser som finns i ditt närområde.

Patrullhundskurs Hv

Det finns fyra olika typer av patrullhundskurser beroende på hur tidsplanen ser ut. Alla har samma innehåll och omfattar 210 timmar. Innan kurserna startar hålls ett informationsmöte och ett anlagstest. De olika typerna av kurs kallas här traditionell kurs, helgkurs, internatkurs och intensivkurs. Patrullhundskursen inleds med ett anlagstest och avslutas med ett behörighetsprov.

Anlagstest

Anlagstestet består av följande moment:

 • Hälsning
 • Samarbete med okänd person
 • Hantering med lyft
 • Socialt engagemang
 • Engagemang med aktivitet (föremålssök)
 • Skottprov

Traditionell kurs

Den traditionella kursen är upplagd på ett antal halvdagar, t ex vardagskvällar, och heldagar (helgdagar). Fördelningen brukar vara ungefär 20 heldagar och 18 halvdagar. Normalt ingår inga övernattningar förutom vid generalrepetitionen (lördag-söndag) inför behörighetsprovet. På grund av det stora antalet resor hålls denna typ av kurs oftast inom ett och samma distrikt.

För deltagande på heldagar (minst 6 timmar) får man som kursdeltagare en så kallad dagersättning om 146 kr samt en kostersättning om 90 kronor skattefritt samt reseersättning. För övningar understigande 6 timmar utbetalas reseersättning. Fri kost under generalrepetition och behörighetsprov.

Helgkurs

Helgkursen består av 10-12 helger lördag-söndag med övernattningar.

Deltagarna får fri kost och logi samt dagersättning om 146 kr/dag och reseersättning.

Internatkurs

Internatkursen består av tre kursveckor söndag-lördag med tid för egen träning hemmavid mellan kursveckorna. Eftersom det blir få resor har dessa kurser i regel deltagare från flera distrikt.

Deltagarna får fri kost och logi samt dagpenning för vardagar och reseersättning. Dagpenningens storlek utgår från deltagarens sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som fastställs av Försäkringskassan. Har man ingen SGI, t ex studerande och pensionärer, får man minibeloppet 130 kr/dag. Maxbeloppet varierar år från år är men är för närvarande ca 1 400 kr (år 2024). SGI-intyget måste vara daterat innan kursstart för att vara giltigt. Dagpenningen är skattepliktig och normalt dras 30% i skatt. Läs mer om detta på frivilligforsvaret.se 

Intensivkurs

Intensivkursen genomförs som internatkursen men med drygt två sammanhängande kursveckor. Kursen riktar sig främst till hundförare som ska utbilda en ersättningshund.

Deltagarna får samma ersättning som vid internatkurs, fri kost och logi samt dagpenning och reseersättning. 

Ersättning

Patrullhundskurserna finansieras genom uppdragsmedel från Försvarsmakten, som redovisas årligen. Detta innebär att alla intyg och utlägg måste vara kansliet tillhanda innevarande år. 

Krav på hunden

 • Hunden ska vara skottfast.
 • Hunden ska ha en faktiskt mankhöjd på minst 40 cm och högst max 65 cm.
 • Hunden ska vid behörighetsprovet vara minst 18 månader och inte ha fyllt 5 år.
 • Hunden ska ha lämpligt hårlag, vilket innebär underull och täckhår.
 • Hunden ska vara ID-märkt.
 • Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande SKK bestämmelser.
 • En blandrashund ska ha en tävlingslicens (för behörighetsprovet, behövs inte för att gå kursen).
 • Hunden ska vara röntgad avseende armbågsleder och höftleder. Godkänd status för höftled (HD) är grad A, B och C och för armbågslederna (AD) grad UA samt 1. För graderna D och E avseende höftleder och 2 och 3 avseende armbågsleder krävs en separat tjänstbarhetsbedömning av SBK anlitad veterinär där det ska framgå att hunden är lämplig för tjänst som patrullhund trots defekter när det gäller HD och/eller AD. Läs mer om hur tjänstbarhetsbedömning går till längre ner på sidan.

Krav på hundföraren

 • Föraren ska vara svensk medborgare och minst 18 år, utbildningsgruppen avgör övre åldersgräns vid nyrekrytering. Maxålder i hemvärnet är 70 år och då avförs man per automatik från krigsbefattningen.
 • Personen ska vara disponibel för tjänstgöring i hemvärnet.
 • Personen ska vara godkänd vid säkerhetskontroll, se nedan.
 • Personen måste ha den fysiska status som tjänsten kräver.
 • Personen ska vara medlem hos Svenska Brukshundklubben (eller i någon av de andra frivilliga försvarsorganisationerna).

Utbildningsavtal, säkerhetsintervju och registerkontroll

Efter godkänt anlagstest ska kurschefen tillsammans med kursdeltagaren upprätta en utbildningsplan som ska omfatta samtliga kurser (tid och plats) som ska leda fram till befattningen i hemvärnet. Utbildningsplanen skickas till den militära myndigheten (utbildningsgruppen) som kallar deltagaren till en säkerhetsintervju. Efter godkänd intervju görs en registerkontroll (RK). Efter godkänd RK upprättas ett utbildningsavtal. När utbildningsavtalet är underskrivet läggs deltagaren in i Försvarsmaktens personaldatasystem PRIO och därmed kan kursdeltagaren hämta ut sin militära utrustning och använda under kursen.

Behörighetsprov

Behörighetsprovet genomförs under två dagar med en mellanliggande natt. Det består av följande moment:

 • Samarbete, hantering och inmönstring
 • Fast bevakning 10 min. med ljud, följa upp markering (påvis)
 • Patrullering med vind
 • Patrullering med vind och ljud
 • Patrullering med spårupptag och spår
 • Skottest
 • Uppkoppling i fält och förläggning
 • Funktionell lydnad

MH/BPH

MH (mentalbeskrivning) eller BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning hund) av tjänstehund ska genomföras innan behörighetsprov för att få titeln tjänstehund registrerad hos SKK. SKK gör inte några efterregistreringar av tjänstehundsmeriter. Hundar som inte har gjort MH/BPH före behörighetsprovet kommer därmed inte att få någon merit registrerad hos SKK.

Försäkringar

Hunden

Hund som deltar på kurs skall vara liv- och veterinärförsäkrad av ägaren. Vid skada kan SBK efter särskild bedömning ersätta självrisken mot uppvisande av underlag från veterinär, försäkringsbolag och intyg från instruktör.

Vi vill också påminna om att strikt hundägaransvar gäller.

Fordon

SBK har en försäkring hos försäkringsbolaget If för medlemmar som utbildar sig inom tjänstehund och kör sitt privata fordon till/från och under utbildningen. Försäkringen täcker självrisken på medlemmens privata fordonsförsäkring. Dock är det en självrisk även på detta belopp som medlemmen står för själv. Skada på fordonet ska omgående rapporteras till instruktör på utbildningen och därefter ska kansliets tjänstehundsavdelning informeras. 

Kompletterande personolycksfallsförsäkring

Som medlem hos Svenska Brukshundklubben ingår en kompletterande personolycksfallsförsäkring vid olycka som gäller vid verksamhet organiserad av SBK eller någon av våra samarbetspartners, t ex Försvarsmakten eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Mer information om försäkringen finns att läsa här. 

Grupplivförsäkring

En frivillig har samma rätt till grupplivförsäkring för dödsfall som en totalförsvarspliktig. Ärenden gällande grupplivförsäkring handläggs av Statens tjänstepensionsverk.

Statligt personskadeskydd

Frivilliga omfattas av lagen om statligt personskadeskydd och det gäller både under utbildning och under tjänstgöring. Personskyddet omfattar såväl olycksfallsskador som sjukdom. Om skada inträffar ska den alltid anmälas till Försäkringskassan. 

Statlig ersättning vid ideell skada m m

Den som omfattas av statligt personskadeskydd omfattas också av lagen om statlig ersättning vid ideell skada m m. Det är Försäkringskassan som ansvarar för att skicka skadeanmälan vidare till Kammarkollegiet som hanterar anmälan. 

GU-F (grundläggande militär utbildning för frivilligpersonal)

Den som saknar grundläggande militär utbildning (i form av värnplikt, GMU eller liknande) ska genomföra GU-F. Det är en två veckor lång kurs som anordnas ca 15 gånger per år på olika platser i Sverige. När utbildningsavtalet är klart kan man söka till kursen. Den är avsedd för hemvärnets så kallade specialistbefattningar (t ex signalist, kock, mc-förare, hundförare, lastbilsförare), vilka bemannas med personer från frivilligorganisationerna, dit SBK hör.

För att kunna hantera administrationen inför kursstart av GU-F ska en kopia på det godkända utbildningsavtalet vara den kursanordnande organisationen tillhanda senast sex veckor före kursstart. Kursanordnande organisationer för GU-F är: Svenska Försvarsutbildningsförbundet, Flygvapenfrivilliga, Svenska Lottakåren, Bilkåren och Sjövärnskårernas Riksförbund. Kopia av utbildningsavtal samt ansökningsblankett, som fr o m 2017 kan vara utbildningsplanen om den är korrekt ifylld, ska dock först skickas via Svenska Brukshundklubbens kansli för styrkan av medlemskap. Kansliet skickar den därefter vidare till kursanordnande organisation.

Mer information om GU-F finns på frivilligorganisationernas samlade utbildningsportal http://www.frivilligutbildning.se/guf

Se också film om GU-F på youtube.

Tidigare militär grundutbildning

Du som redan har någon form av militär grundutbildnings och inte behöver gå GU-F kommer dock att behöva gå en pistolkurs via förbandet.

Hundförarutbildning

En nyrekryterad hundförare ska gå kursen HFU, hundförarutbildning, innan verksamhet i förbandet påbörjas. Den kan med fördel genomföras redan innan behörighetsprovet för att hundföraren så snabbt som möjligt kommer med i förbandets verksamhet. Dock bör minst 1/3 av patrullhundskursen ha genomförts och det är ett krav att man har genomfört GU-F. Syftet med kursen är att deltagaren ska få en tydligare målbild av uppdraget som hundförare och samarbetet med gruppchefen, samt bland annat patrullering och eller genomsök med grupp/omgång i teori och praktik. Kursen genomförs under fyra dagar under ledning av instruktör samt gruppchefer ur hemvärnet.

Kursdeltagarna får fri kost, logi, resa samt dagpenning.

Här upphör SBK:s ansvar för hundekipaget och nu återstår endast hemvärnets introduktionsutbildning.

Hemvärnets introduktionsutbildning

Introduktionsutbildningen omfattar normalt fyra dagar (torsdag-söndag). Efter den tillträder man sin befattning och deltar i hemvärnets normala verksamhet. Det finns två typer av hemvärnsavtal, fyradygnsavtal och åttadygnsavtal. Har man ett åttadygnsavtal deltar man i två krigsförbandsövningar på fyra dagar (normalt en på våren och en på hösten.)

Efter ett fullgjort fyradygnsavtal erhåller hundföraren en premie på 3 500 kr skattefritt och hunden (hundägaren) lika mycket. Efter fullgjort åttadygnsavtal erhåller hundförare och hund 7 000 kr skattefritt vardera.