Bild som visar tassavtryck i sand.
Bild som visar tassavtryck i sand.
Bild som visar tassavtryck i sand.

Minnesfonden

Svenska Brukshundklubben

29 mar 202229 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Brukshundklubbens minnesfond välkomnar gåvor från enskilda personer eller organisationer. Stipendier ur fonden delas ut för att främja Svenska Brukshundklubbens verksamhet.

Lämna en minnesgåva

Genom att lämna en gåva till Minnesfonden kan ni visa er uppskattning för någon som bör uppmärksammas lite extra. Passar fint till bemärkelsedagar, som avtackning eller vid någons bortgång.

  1. Beställ ett personligt gåvobrev med hälsning till den person som är föremål för gåvan genom formuläret Beställ gåvobrev för Minnesfonden

  2. Gåvosumman sätts in på plusgirokonto 19 69 52-6, ange "Minnesfond" och ditt  fullständiga för- och efternamn.

  3. När gåvan är registrerad tar det sju arbetsdagar tills gåvobrevet skickas till mottagaren.

Insättning av gåva

Gåvosumman sätts in på plusgirokonto 19 69 52-6. Ange "Minnesfond" samt för- och efternamn.

Obs! Det är viktigt att fullständiga uppgifter anges i samband med insättningen för att kunna koppla insättning till beställning.

Handläggning av gåvobrev

När gåvan är registrerad tar det sju arbetsdagar tills gåvobrevet skickas till mottagaren.

Stipendium ur Minnesfonden

Har du goda idéer som strävar efter att utveckla verksamheten i enlighet med Svenska Brukshundklubbens vision och uppgift kan du söka stipendium ur Minnesfonden. Alla medlemmar, lokalklubbar, rasklubbar eller distrikt kan söka ekonomiska medel i form av stipendium ur Minnesfonden.

Ansök

Stipendium delas ut två gånger per år. Ansök senast 28 februari eller 31 augusti. Ansökningarna behandlas och beslutas av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse eller de personer som styrelsen utser. Beslut offentliggörs senast 30 juni respektive 31 december.

Mer information och ansökan finns på sidan Sök stipendium ur Minnesfonden

Vem stipendium tilldelas

För att öka dina chanser att få din ansökan beviljad, läs följande klargörande. Stipendium beviljas till den som söker för goda idéer för att utveckla något som ligger utanför reguljär verksamhet (i lokal- eller rasklubb samt distrikt). Det går inte att få stipendium beviljat för att upprätthålla verksamhet som redan bedrivs eller nyligen bedrivits i klubben, reparationer, el. dyl.

Exempel på ansökningar som kan bli beviljade

Stipendieansökningen kan innefatta utveckling av olika former av samarbete med andra aktörer t.ex. utveckling av de verksamheter som redan finns i nya riktningar eller utveckling av nya verksamhetsformer. Dessa nya delar ska omfattas av Brukshundklubbens uppgift. Det bör vara avgränsade projekt och/eller insatser som är möjliga att överblicka och avgränsa i tid.

Ett kriterium som Brukshundklubben tittar på är om verksamheten i förlängningen har potential att bli en permanent verksamhet och om det finns förutsättningar till självförsörjning.

Se över vilka andra stipendier som finns att söka så att ni inte söker fel stipendium. Det finns t ex ett utbildningsstipendium att söka om insatsen gäller en viss utbildning av funktionär.

Återrapportering efter beviljat stipendium

Om du/ni beviljas stipendium ska en återrapportering ske inom ett år från att stipendiet beviljades. Återrapporteringen ska omfatta ekonomisk redovisning, rapport om vad som gjorts och vilket utfall som blivit.

Statuter

Etablering och stadgar för Brukshundklubbens minnesfond. Statuterna beskriver hur pengar kommer till fonden, hur de förvaltas och vad de kan användas till samt hur beslut kring utdelningen fattas.

§ 1 Fonden har instiftats som en minnesfond dit envar, person som organisation, kan skänka pengar antingen till minne av aktningsvärda medlemmar eller som gåva till fonden.
§ 2 Syftet med fonden är att uppmärksamma enskild/-a medlem/-mar, lokalklubbar, rasklubbar eller distrikt som vill genomföra goda idéer för att utveckla verksamheten enligt Svenska Brukshundklubbens grundstadga § 1 och § 2.
§ 3 Fondens kapital och avkastning får användas till syftet. Kapital tillskjuts genom gåvor.
§ 4 Medel ur fonden kan sökas per den 28 februari samt 31 augusti. Beslut om medlens användande fattas av Svenska Brukshundklubbens styrelse eller den/de personer som styrelsen utser. Beslut offentliggörs senast den 30 juni respektive 31 december
§ 5 Fondens kapital förvaltas av Svenska Brukshundklubben och redovisas inom Svenska Brukshundklubbens balansräkning.
§ 6 Svenska Brukshundklubbens styrelse kan förändra fondens inriktning inom ramen för syftet.
§ 7 Svenska Brukshundklubben förbinder sig att ej uttaga någon administrationskostnad för fonden.
§ 8 Om fonden upplöses ska kvarvarande medel disponeras på så sätt att fondens ändamål bäst gynnas. Beslut härom fattas av Svenska Brukshundklubbens styrelse.

Ansökan om stipendium

Kontrollera att din ansökan uppfyller statuterna för Minnesfonden och Svenska Brukshundklubbens vision och uppgift innan du skickar in din/er ansökan.