Bild som visar en hand på en bärbar dator.
Bild som visar en hand på en bärbar dator.
Bild som visar en hand på en bärbar dator.

Disciplinanmälan

- person

Till att börja med

De första stegen i vår rutin för hur våra medlemmar bör lösa tvister beskriver vi på sidan om en tvist uppstår.
I det fall en tvist inte har lyckats lösas mellan parterna enligt ovan är Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse nästa instans att vända sig till.
En enskild medlem kan också välja att anmäla en annan enskild medlem direkt till Svenska Kennelklubbens disciplinnämnd.

Anmälan till förbundsstyrelsen

Klubbar, distrikt, medlemmar och i särskilda fall även icke medlemmar har möjligheten att anmäla enskilda medlemmar, funktionärer eller förtroendevalda till förbundsstyrelsen. Under speciella omständigheter kan även förbundsstyrelsen anmäla händelser. Observera att en anmälan aldrig kan vara anonym och måste kunna styrkas genom vittnesmål, eller t ex intyg (läkarintyg, vittnesintyg) och bildbevis.

Vilka händelser kan man anmäla?

 • Händelser där medlem eller funktionär brutit mot Svenska Kennelklubbens (SKK) eller Svenska Brukshundklubbens (SBK) regler, stadgar eller policydokument.
 • Händelser där medlem eller funktionär brutit mot svensk lagstiftning och har polisanmälts. Polisanmälan ska då bifogas anmälan till förbundsstyrelsen.

Ärenden som kan komma att avvisas direkt

 • Anmälningar där den/de som anmäler är anonym.
 • Den/de anmälda inte är medlem-/mar i SKK-organisationen.
 • Anmälningar som utgörs som hämnd eller dylikt, s.k. okynnesanmälningar.
 • Händelser som saknar vittnesmål, annan bevisning eller där ord står mot ord.
 • Händelser som är mer än två år gamla (om det inte gäller uppenbar djurmisshandel).

Anmälningar som saknar grund eller bevis kan avvisas direkt.
Ärenden av djurskyddskaraktär eller gällande ekonomiska oegentligheter, antingen med koppling till ansvarsfrihet eller grund för polisanmälan skickas direkt vidare till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd utan att förbehandlas av Brukshundklubbens förbundsstyrelse.

Hur anmäler man?

 • Anmälan ska göras på blanketten Anmälan olämpligt uppförande gällande person (se nedan).
 • Anmälan ska undertecknas av fysisk person. Är anmälare/anmäld en styrelse ska samtliga namn och kontaktuppgifter samt underskrift från samtliga anmälare/anmälda anges i anmälningsblanketten (eller bilaga).
 • I anmälan bör det tydligt framgå vilket eller vilka av Svenska Kennelklubbens eller Svenska Brukshundklubbens reglementen eller policydokument som man anser att den/de anmälda bryter mot. Här hittar du Brukshundklubbens styrdokument samt länk till Svenska Kennelklubbens styrdokument.
 • Vittnesmål och annan dokumentation som styrker anmälan ska bifogas.
 • Skärmdumpar på exempelvis sms och utdrag ur inlägg på sociala medier klassas som kompletterande uppgifter, där det tydligt ska markeras vilka delar som styrker ärendet.
 • Alla handlingar ska skickas med blanketten för att anmälan ska vara giltig.
 • Alla handlingar ska vara nogsamt markerade (t.ex. Bilaga 1, Bilaga 2) för att underlätta förbundets hantering och granskning.

Fullständig anmälan skickas per post till Svenska Brukshundklubbens förbundskansli. Underskriven anmälan kan även scannas in och skickas in via info(a)brukshundklubben.se. Om anmälan är omfattande och innehåller många bilagor skickas anmälan per post till förbundskansliet.

Blankett - Anmälan olämpligt uppförande gällande person

Förbundsstyrelsens hantering av inkommen anmälan

På följande sätt hanterar förbundsstyrelsen inkomna anmälningar. Notera att utskott och förbundskansli anses som en del av förbundsstyrelsen.

 • Inkommen anmälan registreras och bereds på förbundskansliet.
 • Anmälan tilldelas ett ärendenummer vilket ska anges i all kommunikation gällande anmälan.
 • Förbundsstyrelsen/verkställande utskottet avgör om funktionär ska stängas av under utredningstiden.
 • Förbundskansliet skickar bekräftelse på mottagen anmälan till anmälaren.
 • Förbundskansliet skickar fullständig anmälan samt eventuella kompletteringar till den/de anmälda för yttrande.
 • Förbundsstyrelsen, eller av förbundsstyrelsen utsedd instans, gör en grundlig utredning och bedömer fallet.
 • Förbundsstyrelsen beslutar om eventuella åtgärder vid styrelsemöte.
 • När som helst under utredningen kan kompletterande uppgifter begäras in. Påverkar dessa utfallet har motparten rätt att ta del av dessa samt inkomma med yttrande.
 • Anmälningar som rör samma sak eller person/er kan slås ihop och betraktas som ett ärende.
 • Återfall bör normalt ses som försvårande. Tidigare förseelser som ligger 2-5 år tillbaka i tiden bör inte beaktas.
 • Den anmälde och anmälaren meddelas förbundsstyrelsens beslut i ärendet.

Det är svårt att ange hur lång tid anmälningsärenden tar, då det varierar beroende på ärendets art och omfattning. Disciplinanmälningar tenderar att ta lång tid och detta kan vara en jobbig tid och process för alla inblandade.

Åtgärder - auktoriserad funktionär

 • Påföljder beträffande auktoriserad funktionär ska alltid beslutas av förbundsstyrelsen (förutom funktionär som inte tjänstgjort inom föreskriven tid).
 • Avstängning under utredning kan ske om sannolikheten är hög att detta även blir den slutgiltiga påföljden eller att förbundsstyrelsen beslutar att lämna ärendet till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd.
 • Påföljderna för auktoriserad funktionär är: erinran, varning, avstängning och avauktorisation (se nedan).

Påföljder som kan tilldelas auktoriserad funktionär

Erinran – Förmaning. Medlem som åsidosätter sin roll som funktionär och ambassadör inom organisationen.
Varning – Auktoriserad funktionär som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sin roll, t ex. sprider rykten som saknar grund, kan tilldelas varning.
Avstängning – Regelbrott och/eller förseelse under - eller i samband med - prov, kurser etc. Avstängning kan även ske vid falsk ryktesspridning, dålig hundhållning eller om anmäld funktionär uppträtt alkohol- och/eller drogpåverkad. Funktionär kan stängas av under en begränsad tid.
Avauktorisation – Medlem som har åsidosatt sin roll som funktionär så gravt i fråga om t.ex. eget uppträdande, hundhållning, alkohol- och/eller drogpåverkan, att förtroendet för vederbörande som funktionär och ambassadör inom organisationen har förbrukats.

Ytterligare åtgärder

Det finns ytterligare åtgärder som Svenska Kennelklubben kan vidta. Förbundsstyrelsen gör en bedömning och kan överlåta ärendet till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd om man anser att situationen kräver det.

Åtgärder - enskild medlem som inte innehar auktorisation

När det gäller anmälan mot enskild medlem som inte innehar några auktorisationer kan förbundsstyrelsen besluta att lämna anmälan utan åtgärd eller skicka den vidare till Svenska Kennelklubbens Disciplinnämnd. För mer information se länken ovan.