Bild som visar en röd paragraf på vit bakgrund.
Bild som visar en röd paragraf på vit bakgrund.
Bild som visar en röd paragraf på vit bakgrund.

Normalstadgar för lokalklubb

inom Svenska Brukshundklubben

21 mar 202221 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Normalstadgar för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben styr verksamheten utifrån grundstadgarna.

Ramarna för föreningen

Svenska Brukshundklubbens grundstadgar ger ramarna för hela organisationen och dess verksamhet. Verksamheten regleras vidare av normalstadgar för respektive organisationsnivå. De sk. normalstadgarna för distrikt, lokalklubb och rasklubb fastställs av förbundsstyrelsen.

Normalstadgarna ska vara tillgängliga för föreningens medlemmar och förtroendevalda samt arkiveras på ett betryggande sätt i föreningen.

Reviderade normalstadgar fr.o.m 2020-07-01

Vid FS-sammanträde den 13 juni 2020 fastställde förbundsstyrelsen reviderade normalstadgar för samtliga föreningar inom Svenska Brukshundklubben. De reviderade normalstadgarna började gälla den 1 juli 2020 och ersatte de stadgar som gällt inom organisationen sedan 2009.

Revideringen innebar mindre förändringar samt införande av en ny valordning i § 10 Moment 2. Detta som följd av den valordning som införts i Svenska Brukshundklubbens grundstadgar som började gälla 2020-01-01.

Stadgeändring

Ändring av en föreningens normalstadgar, tex antalet personer som ska ingå i styrelsen, sker genom en stadgeändring enligt § 14 i normalstadgarna.

Normalstadgar i två delar

Föreningsspecifika detaljer

Alla organisationsnivåer inom Svenska Brukshundklubben har normalstadgar som består av två delar. De består av dels de, av förbundsstyrelsen fastställda, normalstadgar som återfinns på förbundets hemsida samt ett bekräftelsedokument med fastställande av den aktuella föreningens föreningsspecifika detaljer (de uppgifter som förening kan ändra genom beslut om stadgeändring).

Normalstadgar för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben