Konflikthantering

09 mar 202209 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

När det uppstår konflikter inom Svenska Brukshundklubben finns det flera hjälpmedel för att lösa dem. Genom att förstå mer om hur konflikter byggs upp, blir det lättare att hantera dem.

I första hand ligger det på individernas ansvar att lösa konflikter. Hur det ska göras inom Svenska Brukshundklubben beskriver vi på sidan om en tvist uppstår. Ibland är det dock svårt för de inblandade att själva lösa konflikten och det är då våra förtroendevalda spelar en viktig roll. Nedan kommer den hanteringskedja som idag gäller för konflikter.

Rutiner vid konflikt

Inledningsvis bör här höjas ett varningens finger. Då de personer som ofta får i uppgift att hjälpa till med konflikthantering är förtroendevalda på ett eller annat sätt är det av vikt att initialt fundera över denne persons lämplighet p.g.a. eventuella jävssituationer. En person som kan uppfattas jävig i en fråga bör undvika att ta del av konflikthanteringen. Även om den personen är oerhört kompetent och har en stark förmåga att skilja på sak och person så är det olämpligt då den eventuella jävigheten av andra kan uppfattas som partitagande.

En rekommendation är att klubbens styrelse ser över vem eller vilka inom styrelsen som skulle kunna tänkas vara aktuella för att hantera konflikter som uppstår i förningen. Om man ser att behovet inte täcks inom styrelsen, att någon annan är mer lämpad att hantera klubbens konfliktärenden, kan det vara lämpligt att adjungera denna person till styrelsen just i dessa frågor.

Medlem

Skulle en konflikt/tvist uppstå mellan två medlemmar eller mellan medlem och funktionär/arrangör, ska parterna alltid sträva efter att lösa konflikten på egen hand. Om någon av parterna brutit mot lagen ska polisanmälan övervägas. Som medlem ska man, om konflikten inte lyckats lösas tillsammans med de som är berörda, då ta kontakt med sin klubbstyrelse. Därefter är arbetsgången såsom beskrivs under rubrikerna nedan.

Lokalklubbsstyrelse/styrelse för rasklubb med två nivåer

Om två eller flera medlemmar inte kan enas i en konflikt på egen hand, kopplas klubbens styrelse in för att hjälpa till att lösa konflikten.

Uppmana medlemmar att själva lösa konflikter med respekt för varandra. Om medlemmarna inte lyckas med detta bör klubbstyrelsen försöka medla. Lyssna på båda parters version av situationen och försök hålla styrelsen objektiv i konflikten. Utse en kontaktperson inom styrelsen eller någon som delegerats ansvaret för konflikten. Anledningen till detta är att undvika rundgång och missförstånd. Be också om skriftlig återkoppling då detta är lättare att återgå till än långa telefonsamtal.

Det är viktigt att förstå att en konflikt måste hanteras och lösas genom att alla inblandade är aktivt orienterade i att lösa konflikten och att inga utsagor bör vara anonyma.

Om man inte lyckas lösa problemet genom detta bör man i första hand vända sig till distriktsstyrelsen alternativt föreningscoach.

Distriktsstyrelse/rasklubbsstyrelse

Om klubben inte lyckas lösa konflikten eller om tvisten är mellan en medlem och en klubbstyrelse, ska distriktet/rasklubbsstyrelsen kopplas in.

Vid tvister i rasklubbar som saknar lokala klubbar kan utskottet för organisation kopplas in. Det finns även möjlighet att ta hjälp av någon av våra föreningscoacher.

Förbundsstyrelse

I det fall ett distrikt eller en rasklubb inte kan lösa/medla i en konflikt, eller om konflikten inkluderar styrelseledamöter i deras styrelser ska i första hand föreningscoach kontaktas. Detta gäller även om styrelsen känner att man brister i sin objektivitet.

I sista hand, om inga andra utvägar finns, kan en anmälan till förbundsstyrelsen (FS) skrivas. Tänk dock på att en disciplinanmälan nästan alltid innebär stor mental påfrestning för alla inblandade. Av den anledningen uppmanar FS att alltid försöka lösa konflikter innan de blir så infekterade och stora att en disciplinanmälan blir aktuell. Hur förbundsstyrelsens rutiner vid disciplinanmälan ser ut, hittar du på sidan om disciplinanmälan.

I handledningen Slipp konflikt beskriver vi närmare hur en konflikt byggs upp och vilka typer av konflikter det finns. Där finns också exempel på hur de olika konflikttyperna kan se ut inom Svenska Brukshundklubben och tips på hur du ska agera i en konfliktsituation.

Handledning - Slipp konflikt