Händer som sträcks upp i luften
Händer som sträcks upp i luften
Händer som sträcks upp i luften

Valberedning

29 aug 202329 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Vad gör en valberedning och vad är viktigt att tänka på om du ingår i en valberedning?

Allmänt om valberedningar

Valberedningens uppgift är att förbereda och ta fram förslag inför de val av funktionärsposter som ska genomföras vid års- och fullmäktigemöte enligt normalstadgarna. Funktioner som valberedningen ska förbereda val inför är ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleant samt förslag på mötesordförande för års- eller fullmäktigemötet.
Valberedningen ska vara objektiv och se till föreningens bästa i sitt arbete med att förbereda personval för styrelseposter som ska genomföras vid års- eller fullmäktigemöte.
Valberedningen arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar och ansvarar direkt till års- eller fullmäktigemötet. Valberedningens uppdrag sträcker sig från årsmöte till årsmöte och ska vara helt friställt från styrelsen.
Valberedningen fattar sina beslut enligt majoritetsprincipen.

Valberedningens arbete

Valberedningen behöver i sitt arbete beakta styrelsens kompetens, engagemang och att styrelsen som grupp kan arbeta och både förvalta och utveckla föreningen.
En valberednings arbete kan börja ganska snart efter års- eller fullmäktigemötet. Under verksamhetsåret bör valberedningen hålla sig a jour med vad som händer i föreningen och i styrelsen, 
Att läsa protokoll från styrelsemöten och att vid något tillfälle kanske delta vid styrelsemöte är två sätt att hålla sig informerad om styrelsens arbete.
Att kommunicera med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på föreningens framtid och styrelsens förmåga att leda föreningen är viktigt för en valberedning. Valberedningen framträder med fördel också på medlemsmöten och informerar och kommunicerar med medlemmarna.
Under verksamhetsåret för valberedningen dialog med föreningens medlemmar, vilka också kan lämna förslag. Vill medlem nominera förslag till personval anonymt görs detta till valberedningen under den tid på året som inte omfattas av den nya valordningens nomineringsprocess (§10 i normalstadgarna).
Valberedningen är inte tvingad att ta kontakt med eller i sitt förslag ta med inlämnade förslag som man inte finner lämpliga eller om valberedningen vill föreslå andra personer i sitt förslag.
Har du förslag att lämna till valberedningen under verksamhetsåret, eller under nomineringsprocessen, tveka inte att kontakta dem, din input är viktig!
Valberedningens arbete och diskussioner är enbart internt men i samband med att valberedningen ska presentera sitt förslag på års- eller fullmäktigemötet presenterar valberedningen med fördel övergripande hur man har arbetat och vad man har kommit fram till. Dock redogörs inte valberedningens interna arbete och diskussioner.

Kommunikation via styrelsen

Valberedningen är fristående styrelsen. Naturligtvis kommunicerar valberedningen med styrelsen angående ev. framtida fortsatta engagemang.
Styrelsen har tillgång till medlemssystemet och är därigenom den kommunikationskanal via vilken valberedningen når ut med sin information till medlemmarna.
Styrelsen har tillgång till medlemsregistret och gör föreningens utskick till medlemmarna. Valberedningen bör också beredas plats för information på övriga kommunikationskanaler vid behov. Det kan vara allmän presentation, information och uppmaningar från valberedningen men också utskick av preliminära och slutliga förslag, vilka ska delges medlemmarna i enlighet normalstadgarna.
Styrelsen är även mottagare av medlemmars-/regioners nomineringar av ytterligare kandidater, efter det att valberedningens preliminära förslag har presenterats för medlemmarna (se valordningen § 10 i normalstadgarna). Styrelsen gör medlemskontroll på medlem och de nominerade kandidaterna samt delger valberedningen samtliga nomineringar.

Valberedningens förslag

Valberedningens arbete ska, enligt den nya valordningen (se § 10 i normalstadgarna), mynna ut i först ett preliminärt förslag samt sedan ett slutgiltigt förslag. Det senare presenteras inför års- eller fullmäktigemötet.
Valberedningen kan, om de önskar, uppdatera sitt preliminära förslag med någon av de i nomineringsprocessen föreslagna personerna inför sitt slutliga förslag inför års- eller fullmäktigemötet. Men de kan också ha kvar sitt ursprungliga förslag.
Ju mer förberett arbetet med valberedningens förslag är, genom dialog med föreningens medlemmar och det egna inom valberedningen interna arbetet, desto mer grundade blir förslagen inför års- eller fullmäktigemötet.
Med tanke på GDPR och visad hänsyn kan det vara bra att ta in godkännande från de föreslagna valen inför en ev. presentation i valberedningens förslag i årsmöteshandlingarna. Presentationer ger möjlighet för medlemmarna, så väl gamla som nya, att veta vilka de föreslagna personerna är.
Inför års- eller fullmäktigemötet ska samtliga nominerade kandidater d v s i valberedningens slutliga förslag föreslagna personer tillsammans med andra nominerade kandidater finnas tillgängliga i års- eller fullmäktigemötets handlingar. Det är endast dessa som är valbara på mötet. Person är endast valbar till aktuellt föreslagen styrelsepost.
För mer information samt frågor och svar om den nya valordningen läs FAQ - Valordning här samt i respektive normalstadgar för distrikt, lokalklubb eller rasklubb.

Ny valordning i reviderade normalstadgar

En ny valordning som "ställer om" arbetssättet kring valberedningens förslag samt personval på års- och fullmäktigemöten infördes i normalstadgarna som började gälla den 1 juli 2020.
Syftet med valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater till styrelsen samt förhindra möjligheten att "ropa namn från golvet" under pågående års- och fullmäktigemöte. För exakta detaljer om valordningen se § 10 i normalstadgarna.
Inför års- och fullmäktigemöten 2022 behöver valberedningar fortsatt läsa på de nya normalstadgarna, om den nya valordningen samt planera in arbetssätt och datum för sitt förslag i sitt arbete.
Detsamma gäller alla styrelser som bör kommunicera med valberedningen så att det ändrade arbetssättet och kommunikationen kring detta sker enligt normalstadgarna.
Även medlemmarna behöver informeras om de nya normalstadgarna som började gälla 2020-07-01 och de förändringar som gäller inför och på års- och fullmäktigemöten. Detta så att medlemmarna är informerade om sitt ändrade styrdokument och är förberedda på det nya arbetssättet och tidsramarna för detta.
Följande är att tänka på under det inledande arbetet efter den nya valordningen. För exakta datum se normalstadgarna. Att vara uppdaterad på normalstadgarna är alltid en god förutsättning för medlemmar i en förening!

  • Ett preliminärt förslag från valberedningen ska presenteras för medlemmar i ett tidigare skede inför års-/fullmäktigemötet, innan ett utsatt datum.

  • Medlemmar/delegater kan nominera ytterligare kandidater genom att skicka dem till styrelsen, innan ett utsatt datum.

  • Styrelsen ska skicka lista på ev. inkomna kandidater vidare till valberedningen, innan ett utsatt datum.

  • Valberedningen skickar sitt slutliga förslag till styrelsen inför års-/fullmäktigemötet, innan ett utsatt datum.

  • Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges medlemmarna/delegaterna inför års-/fullmäktigemötet.

OBS! För mer information om vad som gäller på års-/fullmäktigemötet samt exakta detaljer kring den nya valordningen se normalstadgarna.
Vill medlem nominera förslag till personval anonymt görs detta till valberedningen innan det datum som valberedningen ska presentera sitt preliminära förslag.

Frågor och svar (FAQ) om valordningen

Information om valordningen finns i stadgarnas § 10. Vanliga frågor och svar om valordningen har samlats i en FAQ här.

Förbundets valberedning

Svenska Brukshundklubbens centrala valberedning arbetar med förslag för val av förbundsstyrelse vid kongressen.

Mer info genom SKK

Svenska Kennelklubbens (SKK) Frågebank finns det mer information att hämta om hur en valberedning bör arbeta samt hur personval på års- och fullmäktigemöten ska gå till.