Människor på rad som gör tummen upp
Människor på rad som gör tummen upp
Människor på rad som gör tummen upp

Styrelse

29 aug 202329 aug 2023

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Styrelsen i en förening inom Svenska Brukshundklubben har ansvar att förvalta och tillvarata medlemmarnas intressen.

Allmänt om styrelser

Styrelsen i en förening är en grupp av personer, som av ett års- eller fullmäktigemöte utsetts att svara för föreningens organisation och förvaltning under det kommande verksamhetsåret. En styrelse ska alltid ha medlemmarnas och föreningens bästa i fokus.
Styrelsen består av ledamöter och suppleanter. Inom Svenska Brukshundklubben väljer års- eller fullmäktigemötet en ordförande, en vice ordförande, en kassör, en sekreterare, X antal ledamöter (utöver de fyra första posterna) samt X antal suppleanter. Antal ledamöter och suppleanter som ingår i styrelser framgår av föreningens normalstadgar och de föreningsspecifika detaljerna
Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamhet, ekonomi och i bland personal. Detta för­utsätter såväl omdöme som mod att ibland fatta svåra beslut. Styrelsens ansvar gäller samtliga ledamöter och det innebär att styrelsen som helhet står till svars för fattade beslut. Endast protokollförda reservationer fritar enskild ledamot från ansvar. Styrelsens ansvar prövas genom att års- eller fullmäktigemötet beslutar om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Förtroendevalda ska, förutom att vara medlem i föreningen, dela föreningens målsättning och inriktning som fastställs i föreningens stadgar och verksamhetsidé. En ordförande, vice ordförande, kas­sör, sekreterare, styrelseledamot, suppleant, redaktör eller vilket uppdrag den förtroendevalde blivit utsedd till, kan aldrig betrakta "sitt" uppdrag på ett sådant sätt att det är just "mitt" område, "mina" pengar, "min" tidning och så vidare. Det är helheten som gäller och hela styrelsen har hela ansvaret under verksamhetsåret.
Som förtroendevald är man vald av föreningens medlemmar och har deras förtroende att arbeta för föreningen och dess medlemmar. Förtroendet prövas av medlemmarna på års- eller fullmäktigemötet i samband årsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet.
Styrelsen granskar fortlöpande under verksamhetsåret både verksamhet och de förtroendevalda i de kommittéer eller arbetsgrupper som styrelsen har tillsatt. 

Föreningskunskap

Som stöd i sitt arbete i föreningen kan styrelsen (och även medlemmar) använda sig av föreningens stadgar, regler och policydokument, styrelsepraxis, delegeringsordningar och olika typer av föreningskunskapsbyggande information. 
Flera distrikt inom Svenska Brukshundklubben kan erbjuda kurser i föreningskunskap. Om inte ditt distrikt har den möjligheten, kan förbundets utbildade föreningscoacher anlitas. Även  Studiefrämjandet anordnar ofta kurser i föreningskunskap och styrelsearbete. Se även sidan Föreningsteknisk ordlista.

Föreningscoach

Svenska Brukshundklubben har ett antal föreningscoacher till stöd för organisationens föreningar, förtroendevalda och medlemmar. Dessa kan bl.a. hålla utbildning i föreningskunskap och styrelsearbete för förtroendevalda och funktionärer, som är anpassad till Svenska Brukshundklubben.
Föreningscoacherna kan även medverka i föreningsutveckling, svara på föreningssupport, vara mötesordförande, utbilda om styrelsearbete inom Svenska Brukshundklubben samt delta vid konflikthantering om det är nödvändigt. Läs mer om föreningscoacherna här.

Svenska Kennelklubbens Frågebank och Föreningspaket

Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté erbjuder både en "Frågebank" samt ett "Föreningspaket" för att hjälpa organisationens föreningar i föreningsteknik och styrelsearbete. Dessa kan vara en stor hjälp i ert styrelsearbete. Det är dock viktigt att nämna att dessa är allmänt hållna för hela SKK-organisationen och Svenska Brukshundklubben har bl.a. normalstadgar som ser lite annorlunda ut än andra föreningar inom Kennelklubben.
Här hittar du de stadgar som gäller inom Svenska Brukshundklubben samt våra styr- och policydokument.
Frågebanken finner du svar på vanliga föreningsfrågor. Det kan exempelvis handlar om protokollföring, medlemskap, valberedning, röstning, revision och ansvarsfrihet. Frågor och svar i Frågebanken är sammanställda av SKK:s Föreningskommitté och är allmänt hållna. Innan du söker efter svaren bör du läsa den aktuella föreningens normalstadgar.
Föreningspaketet består av ett antal dokument som beskriver föreningsarbete och SKK-organisationen. I Föreningspaketet kan du bl.a. läsa om vad man ska tänka på vid första styrelsemötet och hur föreningens arkiv bör ordnas. Svenska Kennelklubbens organisation finns beskriven och det finns typexempel på protokoll och revisionsberättelse.

Vad styr styrelsens arbete

Som specialklubb i Svenska Kennelklubben (SKK) lyder Svenska Brukshundklubbens samtliga nivåer under SKK:s stadgar, grundregler och policydokument. Utöver dessa har Svenska Brukshundklubben egna styrdokument och policydokument för organisationens verksamhet. Kongressen beslutar varje år om den verksamhetsplan med mål och fokusområden vilka hela organisationen ska sträva mot.
Föreningens högsta beslutande instans är års- eller fullmäktigemötet och styrelsen väljs att förvalta och bedriva verksamheten under verksamhetsåret. Styrelsen är gemensamt ansvarig för t.ex. ekonomi och verksamhet.
För att jobba mot gemensamma mål och med rätt uppgifter kan ett sätt vara att på ett inledande styrelsesammanträde tillsammans gå igenom styrelsens arbetssätt och de uppgifter som respektive person/funktion har i styrelsen. Stadgar, arbets- och delegeringsordning, mål och verksamhetsplan och andra viktiga dokument är viktigt att gå igenom. På så sätt får alla i styrelsen en samlad information och alla får en tydlig och gemensam bild av det arbete och arbetssätt som kommer att prägla det kommande verksamhetsåret.
Vi har föreningsfrihet i Sverige och föreningar hittar stöd och vägledning i de lagar som finns. Exempel på lagar är Aktiebolagslagen, Lag om ekonomiska föreningar, Stiftelselagen, Bostadsrättslagen, Samfällighetslagen, Bokföringslagen, Skattelagar (Obs! Skatteinbetalningslag 12 kap och skattebrottslag), Konkurslagen, Lagen om anställningsskydd, Arbetsmiljölagen, Jämställdhetslagen, Personuppgiftslagen, Brottsbalken och Skadeståndslagen.

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag omfattar bl.a. nedan.

 • Förvaltar och ansvarar för föreningens mål och verksamhet.

 • Tillsätter/avsätter kommittéer och arbetsgrupper.

 • Säkerställer grundläggande formalia genom levande dokument i form av arbetsordning, delegeringsordning, rapporteringsinstruktion mm.

 • Ansvarar för information inom föreningen.

 • Följer upp verksamhet och ekonomi.

 • Ansvarar för att ekonomin hanteras på ett korrekt sätt.

 • Planerar för framtiden.

 • Föreslår övergripande mål.

 • Föreslår ekonomiska ramar.

 • Ansvarar för att lagar och regler efterföljs.

 • Ansvarar för ordning och reda inom föreningen.

 • Ansvarar för att föreningens handlingar och korrespondens arkiveras på ett tillfredsställande sätt.

Funktioner i styrelsen

I styrelsen ska det ingå ordförande, vice ordförandekassörsekreterare, övriga ledamöter och suppleanter.
Se normalstadgar och de föreningsspecifika detaljerna i respektive förenings normalstadgar för information om bl.a. antal ledamöter och suppleanter.

Adjungerade medlemmar

Styrelsen kan adjungera medlemmar till styrelsen eller ge medlemmar vissa arbetsuppgifter i uppdrag, till exempel utställningsansvar, tidningsredaktör, webb-administratör. Dessa medlemmar instrueras av styrelsen om sitt uppdrag och den delegering som uppdraget innebär. Medlemmen svarar inför styrelsen hur de sköter sina uppdrag.

Tillsättande av kommittéer och arbetsgrupper

Styrelsen kan inom sig utse ett verkställande utskott och det är styrelsen som tillsätter kommittéer och arbetsgrupper. Dessa svarar inför styrelsen och ska handlägga de arbetsuppgifter som styrelsen delegerar genom instruktioner och bemyndiganden, och som gärna nedtecknas i en arbets- och delegeringsordning.
I Brukshundklubbens normalstadgar framgår att det är styrelserna som har rätt att utse kommittéer eller arbetsgrupper. Detta ska alltså inte göras av års- eller fullmäktigemötet.
Styrelsen väljs att förvalta verksamheten under verksamhetsåret och kan delegera ansvar för verksamhet till kommittéer eller arbetsgrupper. Dessa grupper minskar styrelsens arbetsbörda och ger medlemmar möjlighet att engagera sig i föreningens verksamhet.
Styrelsen utser samtliga personer i utskott, kommittéer och arbetsgrupper, varav en sammankallande.
En tydlig arbets- och delegeringsordning bör bl.a. ange ansvar, befogenheter och vad och hur respektive verksamhet ska bedrivas (för t.ex. föreningens verksamhet för hundägarutbildning). I delegeringsordningen bör det också framgå när och hur ekonomi och verksamhetsuppföljning ska redogöras till styrelsen. 
Styrelsen är ytterst ansvarig för all verksamhet mellan års- och fullmäktigemötena.

Beslut i styrelsen

Det vanligaste är att styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, där ordföranden har utslagsröst. Styrelsen har alltid det slutgiltiga ansvaret för uppföljning av föreningens styrning och ekonomi - det kan inte delegeras.
En styrelse är beslutsför när samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid mötet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de majoriteten av ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

Protokoll

Samtliga styrelsesammanträden och övriga sammanträden för kommittéer/arbetsgrupper och medlemsmöten ska protokollföras och arkiveras på ett betryggande sätt.

Egna juridiska enheter

Varje förening inom Svenska Brukshundklubben är en egen juridisk person och ska ha ett eget organisationsnummer.

Målstyrning

Brukshundklubben är en målstyrd organisation vilket betyder att samtliga nivåer inom organisationen ska arbeta med ett målstyrt arbetssätt. Varje år beslutar Brukshundklubbens högst beslutande instans, kongressen, om verksamhetsplan med fokusområden för hela organisationen.

Slipp konflikt

Svenska Brukshundklubben vill motverka konflikter och jobbar förebyggande med frågan. Men även i vår organisation möter vi konflikter i olika skepnad och olika omfattning. Handledningen Slipp konflikt är framtagen som stöd för att motverka konflikter inom föreningen och mellan medlemmar, men också som ett stöd i händelse av konflikt. Tänk på att involvera föreningens medlemmar i arbetet och var öppen och transparent med att ni aktivt arbetar med att skapa god trivsel och en värdegrundsbaserad miljö.
Alla konflikter och ev. disciplinärenden ska i första hand hanteras så nära konflikten som möjligt i organisationsnivån. Inget ärende ska hanteras av överordnad instans innan det passerat närmaste instans. Om det uppstår konflikter som lokalklubb inte lyckas lösa på egen hand ska distriktsstyrelsen vara behjälplig och vid behov kontaktas föreningscoach. Här kan du läsa om förbundets rutiner vid disciplinanmälningar.
Kom dock ihåg att det inte spelar någon roll hur mycket texter, mallar och arbetsmaterial vi tar fram. Det är i mötet mellan människor, antingen fysiskt eller via sociala medier som konflikter gror. Det är också i mötet mellan människor som vi kan motverka konflikter och se varandra för de vi är. Vi är alla olika. Vi är alla unika. Vi är alla väderfulla. Vi är alla medlemmar i Svenska Brukshundklubben. Vi bär alla ett ansvar för ett gott klimat och att vårda våra relationer.
Svenska Brukshundklubben är en fantastisk organisation, tack vare alla drivna och engagerade medlemmar. Medlemmarna är byggstenarna som vi bygger vår organisation på. Därför är det också vi medlemmar som väljer vilken organisation vi vill ha.
Genom att förebygga konflikter kan vi ta tillvara allas intressen och fokusera på att utveckla våra verksamheter. Nu och i framtiden. Tillsammans gör vi skillnad.