Kassör i förening

Som kassör inom Svenska Brukshundklubben arbetar du med bl.a. med föreningens kassa och du ansvarar för att arbetet sker enligt gällande krav och lagar.

För dig som kassör

Som kassör i en förening inom Svenska Brukshundklubben hittar du mycket av det du behöver här på vår hemsida. Här är några länkar som är extra användbara:

Ekonomi

Års- och fullmäktigemöten och styrelsen bär det yttersta ansvaret för de ekonomiska beslut som fattas. Tydliga rutiner och regler för hur ekonomin i föreningen hanteras är väsentligt för att minimera arbetsbördan och för att undvika misstag eller oegentligheter. 

Styrelsens ansvar för ekonomin

Det är hela styrelsen som är ansvarig för föreningens ekonomi och verksamhet. Det är inte enbart kassörens ansvar, vilket kan vara lätt att tro. Kassören har viktiga arbetsuppgifter kring ekonomin och har ansvar att rapportera om ekonomin till styrelsen vid styrelsesammanträden.
Det är dock viktigt att hela styrelsen är insatt i ekonomin, hur den fungerar samt är delaktig i ekonomin och hur beslut påverkar densamma. 
Vid det konstituerande sammanträdet är en viktig beslutspunkt för den nya styrelsen, efter års- eller fullmäktigemötet, att bestämma rutiner för hur ekonomin ska hanteras med bl.a. rapportering till styrelsen, firmateckning, om det finns fullmakter mm.
Styrelsen är som sagt ytterst ansvarig för all verksamhet och ekonomi mellan års- och fullmäktigemöten, det är inte kassörens enskilda ansvar.
Styrelsen har alltid det slutgiltiga ansvaret för uppföljning av föreningens styrning och ekonomi - det kan inte delegeras.

Kassörens uppgifter

Som kassör i föreningen är det din uppgift att sköta de övergripande och löpande ekonomiska uppgifterna i enlighet med föreningens arbetsordning. Det kan vara att sköta det löpande ekonomiska arbetet som bokföring, betalning av fakturor, utlägg och reseräkningar. Inför års- eller fullmäktigemötet har en kassör ofta även ansvar för att ta fram förslag på budget och göra bokslut.
Kassören i en styrelse ska kontinuerligt informera och rapportera den ekonomiska situationen till styrelsen och kassören är ofta tillsammans med ordförande firmatecknare för föreningen.
En viktig uppgift för kassör i en förening är samarbetet med revisorerna.
Att sköta ekonomin i tid och med god organisation och enligt gällande regler är grundstommen i en kassörs arbete.
Läs mer om bokföringsregler som gäller för ideella föreningar på Skatteverkets hemsida.

Attesträtt

Vem godkänner klubbens utbetalningar? Ett sätt är, att den som ansvarat för en aktivitet som medfört kostnader, intygar att en faktura stämmer, och att någon av firmatecknarna därefter attesterar och ombesörjer utbetalning.

Medlemsansvarig

För att inte arbetsbelastningen ska bli för tung för kassören kan föreningens styrelse adjungera en medlemsansvarig och på detta sätt ta bort registrering av funktionärer och annat i medlemssystemet från kassören.

Nya medlemskap

Kassören ska inte registrera in nya medlemmar eller medlemmar som har ett ordinarie medlemskap och vill bli medlem i en till klubb. En person blir medlem och lägger till medlemskap samt betalar via brukshundklubben.membersite.se. Året efter sköter förbundet aviseringen.

Inför årsbokslut och kontrolluppgifter

Har ni frågor och funderingar kring kontrolluppgifter och skattefrågor kontakta Skatteverket direkt via deras hemsida eller deras Facebook, där de svara på frågor.
Från och med 2019-01-01 har Skatteverket ändrat rutinen för hur man redovisar kontrolluppgifter. De redovisas inte längre en gång per år, utan man redovisar kontrolluppgifter varje månad på individnivå till Skatteverket. Länk till information om detta på Skatteverkets hemsida. Kolla även deras Facebook-sida som har bra och aktuell information, och instruktionsfilmer.
Detta innebär även att det inte längre skickas ut några kontrolluppgifter via papper, utan man loggar istället in själv på sitt Skattekonto för att se och kontrollera sina uppgifter varje månad eller en gång om året.

Skatteregler för ideella föreningar på Skatteverkets hemsida.

Bokföringsnämndens allmänna råd

Till ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut.

Förenklat årsbokslut

Ett förenklat årsbokslut får upprättas av föreningar som har en nettoomsättning (försäljning), med tillägg för bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter, som normalt uppgår till högst tre miljoner kronor. Ett förenklat årsbokslut ska upprättas enligt K1 – Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1).
Länk till Bokföringsnämndens "Att föra bok" och länk information till ideella föreningar.

Bokföringsprogram

Förenkla administrationen för kassören med SpeedLedger e-bokföring. Läs mer om SpeedLedger här.