Konfliktförebyggande insatser

09 mar 202209 mar 2022

Svenska BrukshundklubbenSvenska Brukshundklubben

Genom att arbeta förebyggande med värdegrund, ha riktlinjer och ta ansvar för sitt eget agerande är det lättare att förebygga konflikter. Här följer ett antal riktlinjer och verktyg för förebyggande konfliktarbete.

Vår värdegrund är vår trygga famn. Det är i den vi ska vila. Det är den som gör att en organisation mår bra och blommar. Men en värdegrund kan inte bara läsas. Den måste också levas. Så hur lever man sin värdegrund?

Ta en stund tillsammans i styrelsen och fundera på hur just ni kan arbeta för att få alla medlemmar att leva värdegrunden.

Ansvarsfördelning

Alla har ett ansvar för att vara en god medlem i vår organisation. På förtroendevalda vilar dock ett än större ansvar. Förtroendevalda är valda att representera sin förening och fatta kloka beslut baserat på föreningens intresse. Årsmötet har valt sin styrelse mot bakgrund av att man ser personerna som lämpliga att driva föreningen i medlemmarnas intresse.

När man blir utnämnd som förtroendevald blir man det mot bakgrund av sina kunskaper och kvalitéer. Du förväntas vara objektiv aktivt informera dig och engagera dig i de frågor som inte rör de verksamhetsområden som du är engagerad i till vardags. Som förtroendevald kommer du i kontakt med både skriftlig och muntlig information som inte lämpar sig för spridning. Det är viktigt att du behandlar all sådan information konfidentiellt.

Policy och regler

Inom vår organisation finns en del styrdokument i form av regler och policys att förhålla sig till. Dessa gäller alla medlemmar. Det är dock av yttersta vikt att alla våra förtroendevalda förhåller sig till dessa. På så vis kan vi föregå med gott exempel och vara en ledstjärna inom organisationen

Svenska Brukshundklubben har valt att inte införa fler regler än nödvändigt men däremot ha policys inom olika områden som t.ex. hur man förhåller sig till varandra, föreningens förhållningssätt gällande alkohol och droger och hur vi bör tänka när vi bokar resor inom organisationen etc.

Hur kan ni som förtroendevalda arbeta strategiskt och långsiktigt för att bygga upp ett varmt klimat i klubben som genomsyras av vår värdegrund och våra kärnvärden? Hur kan ni som förtroendevalda se till att förankra styrdokumenten inom den egna organisationen?

Bättre föreningsklimat

Här följer några exempel på hur man aktivt kan verka på olika nivåer för att åstadkomma ett bättre föreningsklimat:

Lokalklubbsstyrelse/styrelse för rasklubb med två nivåer ansvarar för att:

Distriktsstyrelse/rasklubbsstyrelse ansvarar för att:

  • Varje år efter årsmötena samla lokalklubbarnas/orternas styrelser för att gå igenom uppdragen samt prata om Policy för medlemskultur i Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubbens Policy för sociala medier.
  • Samtliga styrelseledamöter i så väl distriktsstyrelse, rasklubbsstyrelse och lokalklubbsstyrelse känner till att alla konflikter och ev. disciplinärenden i första hand ska hanteras så nära konflikten som möjligt i organisationsnivån. Inget ärende ska hanteras av överordnad instans innan det passerat närmaste instans.
  • Köp in och använd boken "Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation" (eller annan lämplig bok) till nya styrelsemedlemmar i lokalklubbsstyrelser.
  • Om det uppstår konflikter som lokalklubbarna inte lyckas lösa på egen hand ska distriktsstyrelsen vara behjälplig och vid behov kontaktas föreningscoach.
  • Om lokalklubbar/distrikt/rasklubbar får allvarliga konflikter som kräver konsultstöd för att lösas, ansvarar distriktet/rasklubben för kostnaden för detta. I första hand ska dock organisationens egna föreningscoacher användas.

För förbundsstyrelsen

Varje år efter årsmötena kalla distrikts- och rasklubbsstyrelser (nya ledamöter) för att gå igenom konflikthantering, styrelsernas uppdrag samt prata om Policy för medlemskultur i Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubbens Policy för sociala  medier.

Lathund för förtroendevalda

Lathund för förtroendevalda är dokument som sammanfattar vad man som förtroendevald har att förhålla sig till. Lathunden är ett dokument som med stor fördel kan delas ut till styrelser men också till andra förtroendevalda i föreningen för genomgång och påskrift. På detta sätt kan man förankra att de personer som blivit valda att leda föreningen och dess verksamheter har fått en genomgång av sitt ansvar och med sin påskrift intygar att följa innehållet. Samtliga lathundar finns för nerladdning nedan.

Teambuilding

Teambuilding är ett bra sätt att få en sammansvetsad styrelse som gemensamt kan ta ansvar för en trivsam förening. En välfungerande styrelse med samsyn kring mål och regler, ger bättre förutsättningar för en välfungerande förening. Svenska Brukshundklubben har tagit fram ett förslag till teambuildning-övningar för styrelsen.

Den kan användas i delar eller i sin helhet och kan med lite förändring med fördel användas även i andra gruppkonstellationer som ska arbeta med varandra över tid inom föreningen. Du hittar den för nerladdning nedan.

Skölden

Skölden

Bildtext: Skölden